Home » Lajme, Opinione » Detyrimi që imponon njeri në vetvete është më i pashmangshëm

Detyrimi që imponon njeri në vetvete është më i pashmangshëm

Këtë shkrim po e filloj me një thënje të pamfletistit francez, Pol-Luj Kurije: “Le t´iu marrin nëpër gojë, t´iu përqeshin, t´iu dënojnë, t´iu burgosin e, madje edhe t´iu varin, por publikoni mendimin tuaj”!…

Ali Hertica
Mr.Ali Hertica

Si e tillë, atëherë rasti mund të jetë “përgjithësisht i vlefshëm” dhe në këtë mënyrë të jetë i vendosur i detyrueshëm dhe pikënisja për shembull e një filozofi ligjore Leo Polak. Por, arsyeshmëria, si e vërtetë nëse është e nevojshme, është  dhe mbetet një çështje e brendshme që i   imponon mbi vete të gjitha llojet. Ky detyrim që imponon njeriu, në vetvete është më i pashmangshëm. Fakti se ka vështirë se në  një mënyrë ndodh në njeriun modern, gjithnjë e më të vlefshme, si diçka fatale.

Vele psychische storingen komen hieruit voort. Shumë çrregullime mendore lindin nga kjo kur në perlementin tonë votohet specialja.We horen dan zo’n mens zeggen: “ik begrijp niet waardoor ik zo in de war en onbevredigd geworden ben, ik heb me toch voortdurend redelijk opgesteld”.Kur  dëgjojmë  që thonë disa njerëz se duhet votuar, sikur të jetë  çmenduri . “Nuk e kuptoj këtë  që disa pseopatriot të hutuar dhe të  pakënaqur me mos votim nga LWW,që kanë mendim   goxha  te keq dhe vazhdimisht, të Zonder het te weten heeft die mens de oorzaak van zijn verwarring aangegeven…Niets boven zich hebben heeft dus zowel een uitwendig als een inwendig aspect.pa kuptuar, ku njeriu tregon  shkakun e konfuzionit të tij … Asgjë më lartë  për këto arsye ka edhe një e  jashtëm dhe një aspekt të brendshëm. Maar, of een mens zich nu laat dwingen door iets uitwendigs of door iets inwendigs, in beide gevallen stelt hij het als zodanig. Por, në qoftë se njeriu  tani duhet të jetë i detyruar nga  dikush qe të bej  diçka te detyrueshëm , në të dy rastet ai e vë atë si një lodër të  tillë dhe luan me fatin e tij. Iets wat er eigenlijk niet is kan door de mens alleen maar gesteld worden. Diçka që me të vërtetë është, e që,  nuk  mund të bëhet vetëm nga njerëzit, e që, Daarom stelt hij de overheid als de maat. qeveria nuk duhet  t,i lidhë këmbët se vetëm duhet të  votohet specialja,si masë e shpëtimit.

Dhe në këtë mënyrë të detyruarit duhet te bëjnë,  në qoftë se  e detyron vetën e tij nga dikush tjetër – këto terma vazhdojnë  ne vijmë  të vijimit qe 16 vite ,në  konceptin e “qeverisë” si koncept i “arsyeshmërisë” (kjo e fundit si parim i detyrueshëm për qëllim se e kemi nga faktori ndërkombtar te detyrushëm ) nuk ekziston  në të vërtetë,dhe Zij kunnen eenvoudig niet bestaan. thjesht nuk ekzistonNë atë masë që njerëzit të mendojnë se janë të mirë, ky është një iluzion dhe  duhet gjithsesi ta votojnë. In de loop der ontwikkeling heeft de mens zich deze dingen gesteld. Në rrjedhën e zhvillimit  njeriut ka vendosur  shumë gjëra En de oorzaak daarvan is geen andere dan deze:onvolwassenheid. Het zich op enigerlei wijze denken van een dwingend principe is, omdat het iets is van de onvolwassen mens, en historisch bepaalde zaak. të arsyeshme dhe  nuk është tjetër veq  papjekuri politike dhe intelektuale, por edhe kombëtare,  në mënyrë të një parimi të detyrueshëm nga faktori tjetër, sepse ajo është diçka qe deputeti  duket  i papjekur politikisht ne rast specifik të historisë. Dat betekent in de praktijk dat de mensen die binnen die historische zaak vallen automatisch denken volgens modellen die bij die zaak behoren. Kjo do të thotë, në praktikë se njerëz që mendojnë në atë, gjë historike automatikisht sipas modeleve të lidhur me këtë rast duhet të jenë shumë të kujdesëshëm se çka mund të sjell e nesërmja sikur se iu solli 6 pikshi i Ban Ki Munit   .Dhe është aq çmenduri në syrin e sovranit që e shohin këtë  shfaqje që  të deklaruara ta votojnë si pa mendje .

Zelfs allerlei psychische mechanismen verzetten zich hysterisch tegen gedachten die de historische voorstellingen vernietigen. Dhe të gjitha llojet e mekanizmave psikologjikë kundërshtojnë ketë vendim që shkatërron performancat historike. Begrijpelijk is het dus dat de mensen gewoonlijk niets willen horen van denkbeelden waarin alle macht, al het dwingende, als fictie afgewezen wordt. Kuptohet, kjo është se sovrani  zakonisht don  të dëgjon idetë  të cilat kanë  gjithë fuqinë për ta mbrojutur viktimën nga xhelati .Ku  LWW   kategorikisht refuzon të marrin në konsideratë dhe ta votojnë  specialen e (e jashtëm dhe i brendshëm), le vetëm të pyes veten se si një botë e tillë do të duken si të votohet specialja nga psepoatriotë edhe LW ku do të shkon atëherë kjo lëvizëje . Zij wensen zich dus niet in te laten met hun eigen “Utopia” en bepalen zich in het beste geval tot een welwillende, doch gereserveerde, instemming met Thomas More. Ata dëshirojnë që të mos angazhohen nga   “Utopia” dhe përcaktojnë vetën në rastin më të mirë për një njohje dashamirëse por të rezervuar,në syrin e faktorit ndërkombtar se vërtetë janë për shetet ligjor, për fat të keq jo të gjithë. Maar ter zake: een mensheid zonder enig hoger beginsel is – als het tenminste over een volwassen mensheid gaat – een mensheid die in zichzelf functioneert zoals een gezond organisme functioneert: iedere cel heeft, geheel zelfstandig, het zijne te doen in volledige samenhang met alle andere cellen.Njerëzimit pa asnjë parim më të lartë – në qoftë se janë   të paktën njëkategori e pjekur duhet te jetë i mençur nuk do ta pranonin kurrë – një speciale që funksionon në vetvete si një funksionim të shëndetshëm organizmit që do ta paguan  taksa e qytetarit . Por“logjika” është në vetvete diçka tjetër . Is dit echter uiteindelijk wel het geval, dan is elke macht zich baserend op welk hoger principe dan ook, uitgebannen en onmogelijk geworden. Megjithatë, kjo është në fund të fundit rasti, atëherë çdo pushtet duke u mbështetur në çfarë parimi më të lartë, ku do  të bëhet i pamundur.

Juist in de tijd waarin wij nu leven komen de eerste tekenen van een werkelijk vrijheidsbesef voor de dag. Sidomos në kohët në të cilat ne tani jetojmë, shenjat e para të një ndjenjë të vërtetë të lirisë për ditë me  shumë janë  më të tmerrshme per shoqërinë  Kosovare  . Omdat deze tekenen echter verschijnen binnen de “historische modellen” zijn zij in de eerste plaats een doorgaans redeloze reactie op die modellen. Megjithatë, për shkak se këto shenja shfaqen në kuadër të “modeleve historike” janë ata kryesisht një reagim në mënyrë tipike e paarsyeshme të këtyre modeleve.Deze situatie heeft een heel ander karakter dan die van het verzet. Kjo situatë ka një karakter shumë të ndryshme se ajo e opozitës. Voor deze laatste situatie is het herkennen en erkennen voorwaarde en bijgevolg is te zeggen dat diegene die zich verzet nog overwegend denkt in het patroon van datgene waartegen hij zich verzet. Për situatën e fundit është që të njohin dhe të pranojnë gjendjen dhe për këtë arsye për të thënë se kush e kundërshton akoma mendon kryesisht në modelin e  kundër. Het vereist een veel groter inzicht, en het is bijgevolg ook veel gevaarlijker voor de gestelde machten, als iemand er zonder aangedaan te zijn doorhéén gaat. Ajo kërkon një kuptim shumë më të madh, dhe për këtë arsye ajo është edhe më e rrezikshme për këto fuqi, nëse dikush duhet të bëhet pa kaluar .

Betekent dit dat de mensen hun verzet moeten staken? A do të thotë kjo se njerëzit duhet ndaluar rezistencën e tyre?Neen, dat betekent het niet want het verzet is en blijft toch een uiting van de menselijke behoefte tot bevrijding. Jo, kjo nuk e bën për shkak se rezistenca është dhe mbetet një shprehje e nevojës njerëzore për çlirim. Maar deze uiting is historisch bepaald en als zodanig gedoemd te verdwijnen – wat hij dan ook na enige tijd doet in de individuele mens. Por kjo shprehje është e përcaktuar historikisht dhe si e tillë e dënuar  – çfarë e bën pas një kohë individin. Wat vanaf deze tijd niet meer zal verdwijnen is datgene waar het werkelijk om gaat : de bevrijding van de mens…. Se nga kjo kohë do të zhduket nuk është më ajo që ka vërtet rëndësi.

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2021 Kosovalindore.com · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress