Home » Kulturë, Lajme » HysenIbrahimi: VEPRA 1, VLERËSIME, OPONIONE, INTERVISTA, RECENSIONE

HysenIbrahimi: VEPRA 1, VLERËSIME, OPONIONE, INTERVISTA, RECENSIONE

Nëfundtëvitit 2015 dolingashtypilibri i autoritHysenIbrahimimetitullin: ” VEPRA 1, VLERËSIME, OPONIONE, INTERVISTA,    

RECENSIONE”.BotuesështëShoqata e ShkrimtarëvedheArtistëveShqiptarë ”Papa Klementi XI Albani”, Suedi.

 Hysen Ibrahimi - libri vepra

Disa tëdhënateknikedhekarakteristikepërlibrinjanë si vijon: libriështë i shtypurbardh e zi, ka 320 faqetëformatitt 17 x 24 cm. dheështë i ndarënëkatërkapituj: Kapitulli 1 – Vlerësime, Kapitulli 2 – Oponione, Kapitulli 3 – IntervistadheKapitulli 4 – Recensione, kritikaletrare.

 

Vetëautorinëparathënieorientonlexuesinnëbrumintëcilin e gjennëlibër. Aisqaron se kylibërngërthendisavlerësime e opinioneqënëmjetet e informimitjanëshkruardheshprehurngaautorëtëndryshëmpërkitazimeveprimtarinë e tijshumëvjeçarenëshërbimtëatdheut, kombitdhepërdisangaangazhimet e kontributet e tijnëkëtëdrejtim, ashtusiçjanëparëdhevlerësuarngaautorët e shkrimevenëmjetet e informimit. Nëtëvërtetë, shkrimet e vlerësimetjanëtëshumëtadhetëllojllojshme, por kësajradheprezantohenvetëmdisaprej tyre, siçjanëpërshembullintervistatmeautorin e këtijlibri, opinione, pikëpamje, vlerësimeetj.

Autorishton se atënëjetë e kanëpreokupuar e munduarshumëedheecuritëpolitikenëtërëgjeografinëshqiptare. Çdolëvizje, çdoveprimtaripozitiveapo negative qoftëajo, ka krijuaremocione e qerdhenëshpirtindhenëzemrën e autoritHysenIbrahimi. Aisqaronmëtutje se gjatëtërëjetësështëpërpëliturmeatondjenja, tëcilatkurrënuk ekanëlënëtëqetë. Kjondjenjë ka bërëqëtëveprojë e tëveprojë, tëpunojëpërt´ushërbyeratyreqëkanëpasurnevojë, përt´iorganizuarnjerëzit (sidomosnëmërgatëntonëtëmadhejashtëatdheut), nëmënyrëqënjëditëpopulli i tijt´ikorrëfrytet e bereqetitqëquhetliri e plotëdhepavarësi, gjëtëcilën e gëzojnëtëgjithëpopujt e botëssëcivilizuar. Nëkëtëlibërjanëparaqiturdisapikëpamjetëautoritpërdisaçështje, njerëz e rrethanametëcilatështërrekurndërdekada.

Duke bërëpërpjekjeqëait´ikuptojëmirë e plotësishtmesazhet e krijuesveedhenëgjinitëndryshmeletrare, kabërëpërpjekjetëdepërtojënëshpirtin e autorëvetëvepravetëkëtilladhe kashkruar e botuarbukurshumërecensione, kritikaletraredhevlerësimepërvepratëautorëvetënivelevetëndryshme. Recensionet, kritikatletraredhevlerësimet i ka bërëashtusiç i kaparë, përjetuardhekuptuarmesazhet e autorëve. E ndien veten tënderuarqëdisaprej tyre t´iprezantojënëkëtëlibër.

Pra, nëkëtëlibërvërehetnjëspektër i gjerë iveprimtarisëdhe iangazhimevetëautorit. Autori ka kthetruarbukurthellnëpolitikënaktualetëkombitshqiptar, por edhenëkrijimtarinëletrarenëprozë e poezitëshumëautorëveshqiptarë.

Edhevetëtitulli”VEPRA 1 (Vlerësime, opinione, intervista, recensione)”nabëntëkuptojmë se çkagjejmënë te: pra, atyhasimshkrimepërautorinHysenIbrahimi, por edheshkrimetëtijtëcilatpeshojnënëaktualitetinedhe politik, e edhetëkrijimtarisësëtijletrare, poashtuedhepublicistike. Pra, kylibërpjesërishtështë publicistik, por në te hasimedhekritikaletrarepërvepratëshumtatëautorëveshqiptarë.

Ajoqëështëmëkarakteristikenëkëtëlibërqëndronnë sa vijon: këtuhasimnjëenergjitëmadhe e tëpabesueshmegjigantetëautorit, njëvrull e vullnettepërvoluminozpërt´ukacafyturme tema tëshumta, përçkaseciliduhett´ilakmojëpërnjëelankaqtëmadhkrijues. Kacafytja e tijshumëfaremeshumëllojshmëritemash del se ështështytjengabrendia e qeniessëtijmesynimin e vetëm: t´ishërbejënjerëzimit, ambientit, atdheut – tëgjithëatyreqë u nevojitetnjëshërbim i këtillë.

Autorinëparathënien e librit ka theksuar: ”Nëpërkokëmë sillen shumëkoncepte e ide, kam shumëmaterialedhenësemëshërbenshëndeti, synojqënëtëardhmentëgjithaidetët´ishtrojënëletër, ndoshtanëkatër, pesëapoedhemëshumëlibra, gjithnjëdukevazhduarmenumrat 2, 3 e kështumeradhë, nëmënyrëqëedhepasardhësittanëtëmësojnëpërkëtëperiudhëpërpjekjesh e sakrificashnëpërtëcilënkanëkaluarparaardhësit e tyre.” Pra, kyështënjëparalajmërim seHysenIbrahimido tëvazhdojëmevepratëtjeratëkëtijzhanri, menumrat 2, 3, 4 e tutje. Kjo e zgjonkureshtjen e secilitlexues, prandajmekëtëzgjohetkërshëria e tij (e lexuesit) dhegjhithësesi do tëjetëinteresantetëpërcilletkjoveprimtarikrijuese (e shkruar) e HysenIbrahimit.Ainëparathënien e libritpremton: ”Çdolëshimeventualnëkëtëvepër, do tëplotësohetnëlibrin e radhës. Prandaj, vërjetjet e lexuesitjanëshumëtëmirëseardhura, sepseato do ta pasurojnëkrijimtarinëtimedheatyre do t´ujem

shumëmirënjohës.”

Si redaktor i këtijlibri, HysenIbrahimit i dëshirojshëndettëmirëdherealizimin e plotëtëplanifikimevetëtijpërshkriminmesuksestëgjithavepravetëparalajmëruara, pikërishtashtusiç i ka menduar.

Tëpriftë e mbaranëkrijimtaridhenëveprimtari!

Fetah Bahtiri

FetahBahtiri

 

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2021 Kosovalindore.com · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress
ShqipEnglishDeutsch