Home » Lajme, Vendore » Këshilli Nacional: Komunikatë

Këshilli Nacional: Komunikatë

Këshilli Kombëtar në përkrahje të aktiviteteve kulturore

 

Kryetari i KëshillitKombëtarShqiptar, GalipBeqiri, kapritur sot nënjëtakimpërfaqësuesit e njëgrupidramatorëngaLugina e Preshevës.

Me këtërast, kryetariBeqirimysafirët i kanjoftuar me punëndheaktivitetet e KKSH-së, sidomosnëlëminë e kulturës.

Beqirikapotencuarnevojën e zhvillimittënjëjetemëtëbujshmekulturorenëLuginë duke premtuaredhepërkrahjen e mëtejmengainstitucioni me tëcilinaidrejton.

Popullatajonëkanevojëpërmëshumëaktivitetekulturore, nëveçantitëkarakteritdramatik, ështëshprehurndërtëtjeraBeqiri.

Ngaanatjetër, regjisori, GaniVeseli, kafalenderuarKëshillinKombëtarpërpërkrahjen e ofruarnëshfaqjet “Burri-burrë “ dhe “ Hajnatnukvijnëgjithmonëpërkeq”.Ai kalavdëruaredhepunën e nxënsvetëshkollavetëmesmetëcilët me njëpërkushtimtëmadhkanëpunuarnëpërgatitjen e këtyreshfaqjeve.

Veselitheskoiedhedomosdoshmërinë e pjesëmarrjesnëndonjë festival me qëllimtëafirmimitporedhetënjohjessëkëtijgrupidramatorë me kolegëdheartistëngaviset e ndryshmeshqiptare.

Kryetari i KëshillitKombëtarShqiptar, GalipBeqiri, edhenëkëtëdrejtimshprehigatishmërinë e institucionitpërt’udalënëndihmëartistëvetërinj, posaqërisht me pjesëmarrjet e tyre nërealizimin e shafqjevenëPreshevëdhe Medvegjë.

Drama e përbërëngadytekste: ““Burri-burrë“ dhe “ Hajnatnukvijnëgjithmonëpërkeq”dotëshfaqetjavën e ardhshmenë Bujanoc, edheatënëdytermine. Nëterminin e parëkjoshfaqeështë e rezervuarvetëmpërtëftuar, kursenënjëtermintjetër do tëjetë e hapurpërtëgjithëtëinteresuarit.

Regjinë e kësajshfaqe e kabërëaktoriGaniVeseli, skenografinëNagipTaipi, kurseaktrojnëkryesishtnxënëstëshkollavetëmesme.

 

Bujanoc: 05.02.2013

Shërbimipërinformim i KKSH-së

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2021 Kosovalindore.com · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress