Home » Kulturë, Lajme » NJË LIBËR I SHKRUAR ME FISNIKËRI DHE PASTËRTI SHPIRTI

NJË LIBËR I SHKRUAR ME FISNIKËRI DHE PASTËRTI SHPIRTI

FetahBahtiri

Recension

BajramMuharremi – Bistrica: ”Vullkan i shpërthithur”, poezi, 2018

 

(Botues: Shoqata e ShkrimtarëvedheArtistëveShqiptarë ”Papa Klmenti XI Albani”, Suedi)

 

Mekënaqësipranovaqë ta bëjredaktinminkëtijlibritëautoritBajramMuharremi – Bistrica titulluar ”Vullkan i shpërthirur” dhefillovapunën i mbushurmeentusiazëm. Papritmas hasa nëvjershën ”Dritë e lapidar”, tëcilënpoeti (nukështë i vetmi) makishtekushtuarpikërisht mua. I telefonovaautoritdhe e luta qëpërkëtëarsyelibrinpërredaktimt´iajapëndokujttjetër. Por, aiishtekëmbngulësqëunëtëjemredaktor i libritdhevazhdovapunën…

 

Kur kam parasyshnjëlibërtjetërpoezishtëBajramMuharremit – Bistricës, botuarmë 2016 metitullin ”Vullkan i fjetur”, titulli i këtijlibripoezishqëështë ”Vullkan i shpërthithur”, kyfaktvetvetiukorrespondonmevullkanin e shpirtitdhetëndjenjavetëpoetit i ciliështëvullkan i njëmendtë. Praktikishtmekëtëtitullpoetiiabënmedijelexuesit se ështëvullkan i gjallënga i cili del llava e grumbulluarnëzemrëndheshpirtin e tijpërmëshumë se 6 dekada (Poetiështë i lindurmë 25 gusht 1955). Vullkani i tij, i gjallëgjithnjë, para pakvitesh ka filluartënxjerrëllavë – poeziqëprekinçastedheperiudhatëndryshmetëhistorisëtonëkombëtare, por edhereflektimengapërditshmëria. Kryetemat e libritjanëgëzimet, hidhërimet, sukseset, vuajtjet, kujtimet, heroizmat, e mbitëgjithadashuriapëratdheun, përKosovën e Dardaninë, për kombin, përheronjtë e dëshmorët e kombit, përnjerëzit e zakonshëm. Tëgjithakëtondjenjapoeti i ka derdhurnë 6 ciklet e librit, e qëjanëkëto:

  1. FLAKADANËT,
  2. SHPËRTHITHJE AFSHI,
  3. KËTU MË RRITET ZEMRA,
  4. E RËNDË PESHA E MËRGIMIT,
  5. RECENSA, dhe
  6. XHEVAHIRE NGA FOLKLORI YNË.

Nga kjondarje e libritnëcikleshihetboshtikryesor i frymëzimevetëpoetit, e kyboshtështë Kosova/Dardania, atdheudhedashuriapër te, dashuriapër kombin, familja e pasardhësit, mërgimitëcilinpoeti e shijonmbilëkurtën e vet, vuajtjet e meditimetlargatdheut, por edhendonjëporosi e këshillëpërgjeneratat e tanishme e nëveçantipërtëardhshmet. Madjehasimedhe testamente përkohënqë do tëvijëpastij, ”se jetaështëshumë e shkurtër – ikënshumëshpejt”. Nënjëjetëtëkëtillë, poetin e kanëgoditurshumëfurtuna e stuhi, por këto i ka përballuardukeqëndruargjithmonëvertikalisht, i pathyeshëm e i palëkundur, edhepse i shkaktojnëplagëtërënda.

Nësepërmendimterritorintëcilin e mbulonautorimeshkrimetnëkëtëlibër, atëherëduhettëtheksojmë se aishpeshpërdor termin “shqiptari”, gjëqënënkupton se nëlibërmbulohet e tërëgjeografiashqiptare, por nëmënyrëtëveçantëdhekryefjalëështëShala e Bajgorës (njëtrevë e KosovësngavjenBajramMuharremi – Bistrica), Kosova, DardaniadheNënaShqipëri. Pra, kjoështëhapësira e theksuarnëshkrime, ndërsa sa i përketkohës, poeti i këndontëkaluarëssonëtëafërtnënrobërinësllavedhetëtashmes – flakadanëvetëShalëssëBajgorës, heronjve e dëshmorëvetëkombitqëluftuanheroikishtpërlirinëdhepavarësinë e Kosovës. Poetilartësonheroizmat e KomandantShemsiAhmetit, KomandantAjetBajramit – Dedisë, tëDëshmoressëKombit – FatimeHetemi, tëDëshmorit Avni Shabani, tëMinatorëvetëTrepçësdhetëndonjëindividitëshquarnëfushat e betejavemeokupatorëtserbë.

ËshtëveçanërishtemocionuesevjershakushtuarishkryeministrittëKosovës, Dr. BajramRexhepit, jeta e tëcilit u shuanëverën e vitit 2017. Fikjen e yllittëtijpoeti e përjetonrënd:

 

     “Kishimnevojëpërfjalën e zërintënd,

NëtërëKosovën, nëçdokënd,

Përbuzëqeshjentëndetëzjarrtë e tëlirë,

Përshpirtin e zemrëntëndetëmirë.

 

Zemraime fort mëdridhet,

Trupiimprushmëdigjet.

Nuk do ta besojkëtëtëvërtetë

     Se ti shkovenëqiell, medet,

Këtënuk e deshtiaskushpërjetë.”

(Nga vjersha ”Mikuim”)

 

Njëkapitull i veçantë i vuajtjeve e brengavejetësoreështëpesha e mërgimit, i cilipoetin e ka zënë, nuk e lëshondheai ”nuk e di se si t´ia dal”.

Nëkapitullin ”Shpërthithjeafshi” hasimshumëmeditime e reflektimetëautorit por, e zbulojmëedhethjeshtësinëdhefisnikërinë e njëshpirtitëvërtetë poetik. Vjersha ”Jeta” tëmetonebukurpesimistenajepporosi se çfarëishtedheështëjeta e njeriut.

 

Kur tëvdes, s`dotëjemmënëjetë,

Ti do t`mësjellëshbuqetë me lule,

Praniajoteç`kuptim do tëketë,

Kur ishagjallëkurrës`upërkule?!

(Nga vjersha “Jeta”)

 

Përkundërkësaj, nëkëtëkapitullihasimedhegëzimetqëjeta di tënaifalë. Nëtëvërtetënëtëgjithëlibrinvërejmë se poetin e emocionojnëdhe e frymëzojnëshumëngjarjet e përditshme, qofshinatoedhengjarje apo ndodhifamiljare a shoqërore. Përshkaktëkësaj, prapërditshmërisësëthjeshtë, poetinëmasëtëmadheinënshtrohetvarguttradicionaltetë-, nën- apo dhjetërrokësh e tëngjashëmqëzakonishtpërdoretnëkëngët e ndryshmepopullore, duke përdorurgatirregullishtrimë, e nëdisarasteedheasonanca. Pra, kjoështënjëveçorikarakteristike, tëcilën e hasimgatinëtëgjithapoezitë e përmbledhjes. Si duketkjoformë e tëshprehurit ka mundësuarqëBajramMuharremi – Bistrica nëmënyrëmëdirekte, mëtëlehtë, t´ipërcjellëmesazhettëcilatuadrejton me këtëvepërgjeneratavetësotmedhetëardhshmepëratë se siduhet ta duanatdheun, kombin, historinëkombëtaresidhepërvuajtjet e peripecitë e jetës.

Dhe fare në fund, thënë fare thjesht, muamë ka inspiruarpastërtiadhefisnikëria e shpirtittëautorit, mëkanëinspiruarporositë e tijdhekështuBajramMuharremi – Bistrica me këtovargje ma ka zgjuarmuzën. Kjomuzëerdhi e hyrithellënëqenien time dhefolikështu:

 

          FLAKADANËT

          E SHALËS SË BAJGORËS  

 

Nëvargjet e poetitBajramMuharremi

I gjetayjetmëtërejatëShalësqëikemi

Duke lexuarvargjet e poetit

Mëkaploifrymëzimi i devletit

 

Eu se q´mazgjovemuzën

Se q´madridhebuzën

Me flakadanët e ShalëssëBajgorës

Qëmposhtënacarin e borës

 

HeroiikombitShemsiAhmeti

AvniShabani e Dr. BajramRexhepi

FatimeHetemi e AjetBajrami

Minatorët e Trepçësatëherëdhetani

 

ZbritënngaQielli

ErdhënngaDielli

U lëshuan si nëshuplakëtëdorës

Flakadanët  eShalëssëBajgorës

 

Kishinnjësynim

Patënnjëqëllim

Ta flijojnëvetveten

PërKosovë u treten

 

TëgjithëranëngaQielli

Dritë e flakëngaDielli

NëKosovë e Shqipëri

Lanënjëdhuratë – Liri

 

          (Pasleximittëpoezivemëtërejatë

BajramMuharremit, Nëntor 2017)

 

Përfund, dua tëtheksoj se është e vlefshmeqënjëlibërtëkëtillë ta kenëtëgjithafamiljetnëbibliotekat e veta shtëpiake.

Duke pasurparasyshfrymëzimetdhedhuntitënatyroretëBajramMuharremit – Bistricëspërtëshkruarpoezi, prejtijpresimedhevepratëtjeratëcilat mund tëdalinnëdritëshumëshpejt. Para njëvitina e dhuroiVullkanin e fjetur, tanina e faliVullkanin e shpërthithur, e nambetettëshohim se çfarëvullkani do tënadhurojënëvazhdim.

Urime, mikuimBajramMuharremi – Bistrica!

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2020 KosovaLindore · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress
ShqipEnglishDeutsch