Home » Kulturë, Lajme, Ndërkombëtare » POETI IDRIZ GASHI, JEP ELEMENTE TË MJAFTUESHME SE KA AFTËSI KRIJUESE POETIKE

POETI IDRIZ GASHI, JEP ELEMENTE TË MJAFTUESHME SE KA AFTËSI KRIJUESE POETIKE

Nga z. Hysen Ibrahimi

Sot dolingashtypilibri i titulluar ”Se nukvdes” (Përmbledhjemepoezi) iautoritIdrizGashit, botuesShoqata e ShkrimtarëvedheArtistëveShqiptarë ”Papa Klementi XI Albani”, Suedi.

Kur flasimpërpoezinë e autoritIdrizGashi, përidenë e tijkrijuesepoetike, kam parasyshprirjen e tij, prirjekjoqëështëesencialisht e natyrëssëvleravekualitativepërpoezi, si nëtëshkruarashtuedhenëdeklamim, gjëqëkjonukndodhë te tëgjithëpoetët. Poezia e z. Gashi, nëradhëtëparëështë e prirëpër ka subjektivizmijetësor i njeriuttësotëmsikurseqëështë vet autori, por prejnjëtalentipërtëkrkijuaraishprehmrekullishtshqetësimin e tij.

Tëgjithapoezitë e përmbledhuranëlibrin ”SE NUK VDES” tëautoritIdrizGashi, dalintejettëideuaradhetërealizuaraedhenëtëkuptuaredhenëanënletrare. Veçanërishtdallohenpoezitëkushtuaratdhetarëve, pastajshoqërisëdhefamiljes, qëbëjnëpërshtypjetejmase.

Derisapoezi e z. Gashi, e cilanukpërfshinelementin personal, nëanëntjetërshofimqëautorinëmënyrë indirekte vuanngapadrejtësia. Madje kemi raste kur autoripoezinë e tij e ideonnëshprehjetëvargjeve ”thumbuese” por menjëkujdestëveçantë, pa u marrëmeindividin. Kjodëshmonkulturëtëlartënjerëzore, sepseautori ka arriturtëmbajkontrollin e preokupimevepoetikedhe ka arriturt’iikëtemavetëfatitindividual.

Pasi lexuesi ta lexojlibrin, padashurimponohetpyetja: ciliështëmesazhi i poetitmepoezinë e tij, cilatjanëmbresatqë do ti bartëlexuesi? Gjithsesi se mbresat se poezitëjanënënjëniveltëlart, kuptueshëmdhetëkjartadhejanëlakmueshëmtërealizuaradheshkundinmendjen e çdonjeriuatdhetarpërt’arreshtuarnëfrymën e interesitkombëtarpa u ndikuarngaaiindividual. Arti poetik, është i vetmiburimshpirtëror, kusubjektinjerëzorruan, mbronëdhembështetëfuqishëmidentitetin e tijkulturor, kombëtar e historik. I tillëështëpoetiIdrizGashi, këtë e dëshmonmësëmirinëpoezinë e tijtëbotuarnëkëtëlibër, e poashtuedhenëlibrin e tijtëtitulluar ”PO TË PRES”, i botuardhe i përuruarnëdisavende, si nëShqipëri, DardanidheSuedi, nëvitin e kaluar, 2018.

PoetiIdrizGashi, jepelementetëmjaftueshme se ka aftësikrijuesepoetike, përtëvazhduaredhemëtutjemekrijimtaritëtij, meprirjekahthellimidheperfeksionimi i shprehjevetërejanëpoezi, qëfitonvleradhedimensionetërejakrijuese.

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2021 Kosovalindore.com · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress
ShqipEnglishDeutsch