Propaganda anti-semitike e Hitleritishtenjërandërveglatkryesorepër “justifikimin” e diskriminimit, segregimitdhepersekutimittëhebrejëvegjatëluftëssëdytëbotërore. Edhepsekemikomentimetëndryshmenëlidhje me origjinën e urrejtjesdhefanatizmittëtijpërtëasgjësuarnjëpopulltëtërë, nukkaasnjëdyshimpërdeluzioninetij se hebrejëtishinarsyejapërtëgjithaparregullsitdhekusipasojëpësuanjetërat e milionavenjerëzve, nëmesin e tëcilëveshumicaishinhebrejë.

 

Hitleripërdorihebrejëtsivegëlpara se tëfitojzgjedhjetnëGjermanidheurrejtjenndajtyre e bëriplatformëpolitikedheshëndrroinë ‘kryqëzatë’ pas ardhjesnëpushtet! Dallimiitijprejnjëindividitërëndomtëishte se Hitlerifitoipushtetinqëidhafuqinëpërtëkryerkrimenënjëmasëtëtmerrshme.

 

Taniqëshqiptarëtgëzojnënjërrespektpërshpëtimin e hebrejëveqëndiqeshinngapersekutimetgjatëasajkohedheqënjifeshinbotërishtpërtolerancëndherrespektinndërfetarë, kykurskamarrnjëkahjetëçuditshme me ardhjen e njëIslamiiimportuarngavendetarabemenjëherë pas luftës. JanëkëtorrymatënjëIslami fundamentalist qëpërdorintënjejtënpropagandënacisteqëpërçonurrejtjedhelegjitimizondhunë!

 

Shumica e këtyreaktorëvefundamentalistëjanë intolerantdhesipasYahyaSadowskykarakterizohen me tri kritere. E para, besimiityre  seçdoindividqënukndanbesimet e tyrestriktekonsiderohensitëdevijuardhedenoncohensijo-besimtarë. E dyta, shpesh-herëzhytennëteorikosnpirativeduke arsyetuar se hebrejëtjanëarsyejakryesorepërtëgjithatëkëqijatdheshpeshiakuzojnëatapërluftënkundërbotësIslame.E treta, muslimanëtshiiaikonsiderojnësiarmiqtmëtëpërbetuardhepredikimetndajtyre,hebrejëve, dhetëgjithëqënukndajnëbesimet e tyrepërmbajnënjëgjuhëurrejtje, përcarëseporedheraciste.Janënjënumërindividëshqëpëragjendë e kanëngulfatjen e cfardomendimindryshedhepërdorimiigjuhëssëurrejtjesjanëmënyraqëatashpeshherërezonojnë.

 

NëkëtëgrupkemiedheracistinEnis Rama, hoxhëqëështëpjese e ketijmulliniqëprodhonurrejtje anti-semitike. Shpeshthirretnëpaqëpornukhezitontëshfaqndjenjatracistedheurrejtjenpërgrupetëcaktuara duke e shoqëruar me teorikonspirative.

 

Nënjërënngaligjërat e tijaqëështë e publikuarnëYouTube, aishprehracizmin e tijkuthotë se “nërrafshinnjerëzor, nukkallojnjerëzor, kabilefisapongjyrëmëshkatrrues, ma t’prishtedhe ma fesaxhi se çifutët.” Me tej, hoxhëEnisRama konludonngjashëmsikurHitleridikurse “burimiisecilitsherrshpieteçifutët”dheakuzonhebrejëtpërtëgjithaproblemet ne lindjen e mesmeduke thënë se “luftanëSiri… ështëluftë e drejtpërdrejtmesnjëbesimittëpastërdheasajtëndytëtëjahudive.”

 

Nukkadyshim se kjogjuhëracisteçonnëurrejtjetëmëtutjeshmedhenukështëçudiqëpredikimetsikjogjithashtushpiejnëtekincidentesikurqëkishimpërdhunosjen e varrezavehebraikenëPrishtinë.Frikaekziston se çfarëpasoja do tëketënëtëardhmenkurrritetnumriiindividëveaktivqëmendojnësikurracistiEnis Rama?

 

Ështëgjithashtuvështirë me paramendu se çfarëmendonEnis Rama me bashkëmendimtarët e tijpërmiqttanëhebrejësiishsekretarja e shtetitAmerikanë Madeleine Albright,qëishteshtytësja ma e madhepërinterveniminnëKosovëdhe vet njërangatëpërndjekurit e regjimitnacist,apoedhekongresmenin Eliot Engel, ishzëdhënësin James Rubin, senatorin Charles Schumer e sa e samiqtjerëhebrejqëmbajnëpozitakyqenëadministratënamerikanedhejanëmbështetësdheshtyllëkryesore e shtetitqë e gëzojmë?

 

Duket e pakapshme me kuptu se sinjëpopullqëhistorikishtu shquampërtolerancëdherrespektarritëmqëveq pas mëshumë se njëdekadeKosovatëkthehetnënjëfolefundamentalistëshkugjuharacistesikjo e EnisRamësështëpjesë e njëpropagandeqëkalon pa u vërejtur.

 

RrëzikuporritetkurIslami fundamentalnëKosovëpokalonnëatëradikal.Kyifunditpërkufizohetatëherëkurfejalegjitimizondhunënpërtëarriturnjëobjektivdhekylegjitimizim vie ngaShefqetKrasniqi, njeriumëipaskrupulltqënëemërtëZotit e legjitimizondhunën.NëemisioninRruga e Ndriçuartë 4 Prillit, hoxhamerrnjëpyetjenganjëqytetarëkuthuhet, “a kam hi nëgjynah se ikamrashuplakënjëpersonitëmoshuarkurndjevaqëaipërdortegjuhëofenduesendajAllahut?” Përgjigja e hoxhësishte e thjeshtë, “jos’ke hi n’gjynah, joinshallah!”

 

Shkurt, një person kasulmuarfizikishtnjëtjetërnëmoshëpërarsye se kandëgjuarfjalëqënukpërkojnë me besimin e tijdhekriminelinëkëtërastkërkonlegjitimizimin e aktittëtijpërmeshoxhësqëitregon se, sipasdogmëssëtijtalibaneske, nukkakrynjëgjynahdherrjedhimishtfeja e tij “paqësore” e lejonkëtëdhunë! RadikalizmibrinanukkadhekombinimiinjëgjuheracistesiaiiEnisRamës me legjitimizimin e ShefqetKrasniqitmundtëketëpasojaradioaktivepërbrendashoqërisësonëporedhesishtetnëarenënndërkombtare duke mosimagjinuarnjësituatëkurkëtatëmarrinpushtetinnëdorë!

 

Medeomosmbesipalëkundurnëbesimin se shumica e popullitshqiptarëmbetentëarsyeshëmdhe me sigurise shqetësohenngakëtopredikimeradikale, mirëpoqetësiadhepasivitetikundrejtkësajgjuheraciste e shumicësështëpasojë e frikëssëcenimittëdrejtpërdrejtëtënjëradikalizmiqëështënërritje e sipërqë vie sipasojë e neglizhencësnga vet autoritetetdheqeverisëqëqëndrojnëindiferentndajpropagandavenacistedhelegjitimizimittëdhunës.

 

UnësinjëqytetarëiKosovësnukmëmbetettëelaborojmëshumëpërurretjenqëpërçohetngakëtaradikalësepseimbetetautoritetevetëmirren me ta, mirëpomundtëkërkojëfaljepërshumicën e njëpopulliqëishefsimiq Albright e tëgjithëtëtjerëttëcilët, pa marrparasyshreligjioni, etnieapongjyre,ishindhembesinpjesë e miqvetëshumtëqënapërkrahënnëditëtkur vet ishimsubjektasgjësimi.

 

Dimal Basha – New York

Lini një Përgjigje

Previous post Veriu shpall “Kuvendin Krahinor Autonom Serb”
Next post Zyra për Zhvillim Ekonomik Lokal në Bujanoc: Njoftim
Translate »