Home » Lajme, Vendore » Buxheti Komunal i Preshevës për vitin 2014

Buxheti Komunal i Preshevës për vitin 2014

 

 

 

 

 

 

 

Komuna e Preshevës
Drejtorati për ekonomi  financa,
ndërmarrësim privat dhe prokurime publike

Projekt buxheti i Komunës së Preshevës për vitin 2014

                     TË HYRAT
Nr. KONTO               EMËRTIMI I KONTOS    Planifikimi 2014 Struktura e pjesmarrjes%
1 2 3                  4           5
I 711 TATIMI NË TË ARDHURA, PASURI DHE FITIME KAPITALE
1 711111 Tatimi në të ardhura (të punësuarit në komunën e Preshevës) 130.000.000,00 15,33
2 711121 Tatimi në të ardhura nga veprimtaritë e pavarura që paguhet sipas realizimit neto të të hyrave 7.000.000,00 0,83
3 711122 Tatimi në të ardhura nga veprimtaritë e pavarura që paguhet sipas realizimit neto të të hyrave-paushall 6.000.000,00 0,71
4 711143 Tatimi në qarkullim nga patundshmëritë 1.500.000,00 0,18
5 711146 Tatimi në të hyra nga bujqësia dhe pylltaria 100.000,00 0,01
6 711147 Tatimi në tokë 1.500.000,00 0,18
7 711191 Tatimet në të ardhurat tjera 8.000.000,00 0,94
GJITHËSEJT  KONTO 711000 154.100.000,00 18,17
II 713 TATIMI NË PASURI
8 713121 Tatimi në pasuri nga personat fizik 10.000.000,00 1,18
9 713122 Tatimi në pasuri nga personat juridik 13.000.000,00 1,53
10 713311 Tatimi në trashigimi dhe dhuratë 5.000.000,00 0,59
11 713421 Tatimi në bartjen e të drejtës apsolute dhe patundshmërisë 12.000.000,00 1,41
12 713423 Tatimi në bartjen e të drejtës apsolute në automjete të perdorura 5.000.000,00 0,59
GJITHËSEJT  KONTO 713000 45.000.000,00 5,31
III 714 TATIMI NË TË MIRA DHE SHËRBIME
13 714431 Taksa komunale për shfytëzimin e panove reklamuese 100.000,00 0,01
14 714513 Taksat komunale për mbajtjen e automjeteve motorike tokësore dhe tërheqëse 12.000.000,00 1,41
15 714514 Kompenzimi për shfrytëzimin dhe mirmbajtjen e rrugëve 1.000.000,00 0,12
16 714543 Kompenzimi për ndërrimin e dedikimit të tokës bujqësore 2.000.000,00 0,24
17 714547 Kompenzimi nga ndotja e ambientit jetësor 100.000,00 0,01
18 714552 Taksat e qëndrimit në objektet hotelierike 10.000,00 0,00
19 714562 Kompenzimi për mbrojtjen dhe avansimin e mjedisit jetësor 20.000,00 0,00
GJITHËSEJT  KONTO 714500 15.230.000,00 1,80
IV 716 TATIMET TJERA
20 716111 Taksat komunale për shenimin e firmave 13.000.000,00 1,53
GJITHËSEJT  KONTO  716000 13.000.000,00 1,53
V 732 DONACIONET NGA ORGANIZATAT TJERA NDËRKOMBËTARE 0,00
21 732151 Bartjet vijuese nga organizatat ndërkombëtare në nivel komunal, për investime kapitale 20.000.000,00 2,36
GJITHËSEJT  KONTO  732000 20.000.000,00 2,36
VI 733 BARTJET NGA NIVELET TJERA TË PUSHTETIT
22 733151 Transferi i rregullt nga Qeveria në pushtet lokal 388.610.506,00 45,81
23 733152 Transferi i mjeteve nga Ministritë përkatëse pushtetit lokal 50.000.000,00 5,89
24 733251 Transferi i mjeteve nga Qeveria përmes Trupit koordinus në pushtet lokal 120.000.000,00 14,15
GJITHËSEJT  KONTO   733000 558.610.506,00 65,86
VII 741 TË HYRAT NGA PASURIA
25 741151 Kamata në mjetet e buxhetit të komunës 2.000.000,00 0,24
26 741531 Taksat komunale për shfrytëzimin e vitrinave 700.000,00 0,08
27 741534 Kompenzimi për shfrytzimin e tokës ndërtimore të lejuar për ndërtim 5.000.000,00 0,59
GJITHËSEJT  KONTO   741000 7.700.000,00 0,91
VIII 742 SHITJA E TË MIRAVE DHE SHËRBIMEVE
28 742152 Dhënja e objekteve me qira 100.000,00 0,01
29 742251 Taksat komunale nga lëndët tjera taksative 7.000.000,00 0,83
30 742253 Kompenzimi për rregullimin e tokës ndërtimore 20.500.000,00 2,42
GJITHËSEJT  KONTO   742000 27.600.000,00         3,25      
IX 743 DENIMET NË TË HOLLA
31 743324 Të hyrat nga dënimet në të holla për kundërvajtje në komunikacion 4.500.000,00 0,53
GJITHËSEJT  KONTO  743000 4.500.000,00 0,53
X 745 TË  HYRAT TJERA 0,00
32 745151 Të hyrat tjera të organit 2.000.000,00 0,24
GJITHËSEJT  KONTO  745000 2.000.000,00 0,24
XI 921 TË HYRAT NGA SHITJA E PASURIS VENDORE FINANCIARE
33 921950 Të hyrat nga shitja e pasurive vendore financiare e akcioneve dhe kapitaleve në llogari te komunës 500.000,00 0,06
GJITHSEJTË  KONTO  921900 500.000,00 0,06
GJITHËSEJT TË HYRAT VETANAKE      658.240.506,00 77,60
GJITHËSEJT TRANSFERET KAPITALE      190.000.000,00 22,40
 

 

GJITHËSEJT  TË HYRAT I-XI      848.240.506,00 100,00
.

—————————————————————————————-

                    TË DALAT
Pozicioni   Klasif. ekonomik         EMËRTIMI I KONTOS Planifikimi 2014 struktura e pjesmarrjes %
          4 5 6 7 8
         I. 110 EKZEKUTIVI, KUVENDI DHE ADMINISTRATA KOMUNALE
1 411 Rrogat 84.000.000,00 9,90
2 412 Kontributet në llogari të punëdhënësit 15.036.000,00 1,77
3 414 Ndihmat sociale  të punësuarve 100.000,00 0,01
4 415 Shpenzimet e bartjes së punëtorëve 3.000.000,00 0,35
5 416 Shpenzimet e komisioneve 3.000.000,00 0,35
6 417 Mëditjet e këshilltarëve 8.000.000,00 0,94
7 421 Shpenzimet e rregullta 8.000.000,00 0,94
8 422 Shpenzimet e udhëtimit dhe mëditjet 2.900.000,00 0,34
9 423 Kontrata në vepër 15.000.000,00 1,77
10 424 Shërbimet e specializuara 300.000,00 0,04
11 425 Mirëmbajtja dhe përmirsimet vijuese 3.000.000,00 0,35
12 426 Materiali 5.500.000,00 0,65
13 483 Dënimet me të holla sipas vendimeve gjygjësore 3.000.000,00 0,35
14 512 Paisjet dhe makinat 500.000,00 0,06
15 512 Inventari 800.000,00 0,09
16 416 Dhuratat jubilare 700.000,00 0,08
GJITHËSEJT KAPTINA I 152.836.000,00 18,02
        II. ENTI PARASHKOLLOR “8 MARSI”-PRESHEVË
17 411 Rrogat 24.000.000,00 2,83
18 412 Kontributet në llogari të punëdhënësit 4.300.000,00 0,51
19 421 Shpenzimet e rregullta 800.000,00 0,09
20 421 Shpenzimet e nxemjes dhe energjisë elektrike 2.000.000,00 0,24
21 422 Shpenzimet e udhëtimit 1.000.000,00 0,12
22 423 Kontrata në vepër 52.000,00 0,01
23 425 Mirëmbajtja dhe përmirsimet vijuese 400.000,00 0,05
24 426 Materiali 750.000,00 0,09
25 416 Dhuratat jubilare 470.000,00 0,06
494000 GJITHËSEJT KAPTINA II 33.772.000,00 3,98
      III. SHTËPIA E KULTURËS “A. KRASHNICA”-PRESHEVË
26 411 Rrogat 10.285.000,00 1,21
27 412 Kontributet në llogari të punëdhënësit 1.845.000,00 0,22
28 421 Shpenzimet e rregullta 250.000,00 0,03
29 421 Shpenzimet e energjisë elektrike dhe nxemjes 2.850.000,00 0,34
30 422 Shpenzimet e udhëtimit 250.000,00 0,03
31 423 Kontrata në vepër 20.000,00 0,00
32 424 Shërbimet dhe aktivitetet kulturore 2.500.000,00 0,29
33 425 Mirëmbajtja dhe përmirsimet vijuese 200.000,00 0,02
34 426 Materiali 400.000,00 0,05
35 512 Paisjet dhe makinat 250.000,00 0,03
36 416 Dhuratat jubilare 150.000,00 0,02
494000 GJITHËSEJT  19.000.000,00 2,24
BIBLIOTEKA E QYTETIT “MEHMET JUSUFI”-Preshevë
37 411 Rrogat 11.345.000,00 1,34
38 412 Kontributet në llogari të punëdhënësit 2.030.500,00 0,24
39 421 Shpenzimet e rregullta 350.000,00 0,04
40 422 Shpenzimet e udhëtimit 350.000,00 0,04
41 423 Kontrata në vepër 52.000,00 0,01
42 425 Mirëmbajtja dhe përmirsimet vijuese 100.000,00 0,01
43 426 Materiali 250.000,00 0,03
44 512 Librat në bibliotek 350.000,00 0,04
45 512 Paisjet dhe makinat 200.000,00 0,02
46 416 Dhuratat jubilare 150.000,00 0,02
494000 GJITHËSEJT  15.177.500,00 1,79
GJITHËSEJT  KAPTINA III 34.177.500,00 4,03
       IV. ORGANIZATA PËR KULTURË FIZIKE
47 411 Rrogat 6.187.785,12 0,73
48 412 Kontributet në llogari të punëdhënësit 932.529,00 0,11
49 421 Shpenzimet e rregullta 200.000,00 0,02
50 421 Shpenzimet e energjisë elektrike 50.000,00 0,01
51 422 Shpenzimet e udhëtimit 220.000,00 0,03
52 423 Kontrata në vepër 200.000,00 0,02
53 425 Mirëmbajtja dhe përmirsimet vijuese 220.000,00 0,03
54 426 Shpenzimet e materiali 100.000,00 0,01
55 424 Shërbimet dhe aktivitetet sportive 1.850.000,00 0,22
56 416 Dhuratat jubilare 150.000,00 0,02
494000 GJITHSEJT KAPTINA IV 10.110.314,12 1,19
       V.   ARSIMI FILLOR
1. SH.F. “IBRAHIM KELMENDI”-PRESHEVË
57 421 Shpenzimet e rregullta 1.600.000,00 0,19
58 421 Shpenzimet e energjisë elektrike 600.000,00 0,07
59 421 Shpenzimet e nxemjes 5.000.000,00 0,59
60 415 Shpenzimet e bartjes së punëtorëve dhe nxënësve 5.000.000,00 0,59
61 422 Shpenzimet e udhëtimit dhe mëditjet 150.000,00 0,02
62 426 Shpenzimet e materialit 1.600.000,00 0,19
63 416 Dhuratat jubilare 1.300.000,00 0,15
494630 GJITHËSEJT  15.250.000,00 1,80
2. SH.F. “9 MAJI”-LERAN
64 421 Shpenzimet e rregullta 700.000,00 0,08
65 421 Shpenzimet e energjisë elektrike 450.000,00 0,05
66 421 Shpenzimet e nxemjes 4.000.000,00 0,47
67 415 Shpenzimet e bartjes së punëtorëve 9.350.000,00 1,10
68 422 Shpenzimet e udhëtimit dhe mëditjet 150.000,00 0,02
69 426 Shpenzimet e materialit 750.000,00 0,09
70 416 Dhuratat jubilare 700.000,00 0,08
494630 GJITHËSEJT  16.100.000,00 1,90
3. SH.F. SELAMI HALLAÇI”-RAHOVICË
71 421 Shpenzimet e rregullta 700.000,00 0,08
72 421 Shpenzimet e energjisë elektrike 210.000,00 0,02
73 421 Shpenzimet e nxemjes 1.250.000,00 0,15
74 415 Shpenzimet e bartjes së punëtorëve dhe nxënësve 2.350.000,00 0,28
75 422 Shpenzimet e udhëtimit dhe mëditjet 150.000,00 0,02
76 426 Shpenzimet e materialit 900.000,00 0,11
77 416 Dhuratat jubilare 750.000,00 0,09
494630 GJITHËSEJT  6.310.000,00 0,74
4. SH.F. “ABDULLA KRASHNICA”-MIRATOC
78 421 Shpenzimet e rregullta 600.000,00 0,07
79 421 Shpenzimet e energjisë elektrike 260.000,00 0,03
80 421 Shpenzimet e nxemjes 1.000.000,00 0,12
81 415 Shpenzimet e bartjes së punëtorëve 790.000,00 0,09
82 422 Shpenzimet e udhëtimit dhe mëditjet 150.000,00 0,02
83 426 Shpenzimet e materialit 800.000,00 0,09
84 416 Dhuratat jubilare 291.000,00 0,03
494630 GJITHËSEJT  3.891.000,00 0,46
5. SH.F. “DITURIA”-CORROTICË
85 421 Shpenzimet e rregullta 450.000,00 0,05
86 421 Shpenzimet e energjisë elektrike 250.000,00 0,03
87 421 Shpenzimet e nxemjes 1.380.000,00 0,16
88 415 Shpenzimet e bartjes së punëtorëve 1.250.000,00 0,15
89 422 Shpenzimet e udhëtimit dhe mëditjet 150.000,00 0,02
90 426 Shpenzimet e materialit 650.000,00 0,08
91 416 Dhuratat jubilare 531.000,00 0,06
494630 GJITHËSEJT  4.661.000,00 0,55
6. SH.F. “ZENEL HAJDINI”-RAINCË
92 421 Shpenzimet e rregullta 460.000,00 0,05
93 421 Shpenzimet e energjisë elektrike 140.000,00 0,02
94 421 Shpenzimet e nxemjes 810.000,00 0,10
95 415 Shpenzimet e bartjes së punëtorëve 710.000,00 0,08
96 422 Shpenzimet e udhëtimit dhe mëditjet 150.000,00 0,02
97 426 Shpenzimet e materialit 720.000,00 0,08
98 416 Dhuratat jubilare 380.000,00 0,04
494630 GJITHËSEJT  3.370.000,00 0,40
7. SH.F. “MIGJENI”-CARAVAJKË
99 421 Shpenzimet e rregullta 100.000,00 0,01
100 421 Shpenzimet e energjisë elektrike 100.000,00 0,01
101 421 Shpenzimet e nxemjes 450.000,00 0,05
102 415 Shpenzimet e bartjes së punëtorëve dhe nxënësve 3.500.000,00 0,41
103 422 Shpenzimet e udhëtimit dhe mëditjet 150.000,00 0,02
104 426 Shpenzimet e materialit 435.000,00 0,05
105 416 Dhuratat jubilare 349.200,00 0,04
494630 GJITHËSEJT  5.084.200,00 0,60
8. SH.F. “V. KARAXHIQ”STACIONI HEKURUDHOR
106 421 Shpenzimet e rregullta 400.000,00 0,05
107 421 Shpenzimet e energjisë elektrike 150.000,00 0,02
108 421 Shpenzimet e nxemjes 1.000.000,00 0,12
109 415 Shpenzimet e bartjes së punëtorëve dhe nxënësve 3.200.000,00 0,38
110 422 Shpenzimet e udhëtimit dhe mëditjet 150.000,00 0,02
111 426 Shpenzimet e materialit 420.000,00 0,05
112 416 Dhuratat jubilare 407.400,00 0,05
494630 GJITHËSEJT  5.727.400,00 0,68
GJITHËSEJT  KAPTINA V 60.393.600,00 7,12
       VI.  ARSIMI I MESËM
1.GJIMNAZI”SKËNDERBEU”PRESHEVË
113 421 Shpenzimet e rregullta 900.000,00 0,11
114 421 Shpenzimet e energjisë elektrike 300.000,00 0,04
115 421 Shpenzimet e nxemjes 2.700.000,00 0,32
116 415 Shpenzimet e bartjes së punëtorëve 2.360.000,00 0,28
117 422 Shpenzimet e udhëtimit dhe mëditjet 150.000,00 0,02
118 426 Shpenzimet e materialit 1.030.000,00 0,12
119 416 Dhuratat jubilare 800.000,00 0,09
494630 GJITHËSEJT 8.240.000,00 0,97
2.SH.M.T. “PRESHEVA”-PRESHEVË
120 421 Shpenzimet e rregullta 1.100.000,00 0,13
121 421 Shpenzimet e energjisë elektrike 280.000,00 0,03
122 421 Shpenzimet e nxemjes 2.700.000,00 0,32
123 415 Shpenzimet e bartjes së punëtorëve 4.600.000,00 0,54
124 422 Shpenzimet e udhëtimit dhe mëditjet 150.000,00 0,02
125 426 Shpenzimet e materialit 1.500.000,00 0,18
126 416 Dhuratat jubilare 588.673,00 0,07
494630 GJITHËSEJT  10.918.673,00 1,29
GJITHËSEJT  KAPTINA VI 19.158.673,00 2,26
      VII. FONDI PËR PUNË KOMUNALE NDËRTIMORE DHE BANESORE 
127 451 Rregullimi dhe ndërtimi i  infrastrukturës komunale 157.692.418,88 18,59
128 451 Mirëmbajtja e infrastrukturës komunale 15.800.000,00 1,86
129 451 Ndriçimi publik, shpenzimi i energjisë elektrike 4.460.000,00 0,53
130 451 Mirëmbajtja e ndriçimit publik 5.100.000,00 0,60
131 451 Hartimi i dokumentacionit teknik dhe mbikqyrja e realizimit të projekteve 12.200.000,00 1,44
132 451 Mjetet për përcjelljen e donatorëve të jashtëm, mbështetja e ekonomisë së vogël dhe të mesme private 21.000.000,00 2,48
494510 GJITHËSEJT  KAPTINA VII 216.252.418,88 25,49
    VIII. INVESTIMET KAPITALE
133 4512 Investimet kapitale në infrastruktur, nga donatorët vendor dhe ndërkombëtar 190.000.000,00 22,40
494512 GJITHËSEJT  KAPTINA VIII 190.000.000,00 22,40
       IX. TRANSFERET TJERA
134 463 Subvencionimi i N.I.P. “Presheva” Preshevë 22.500.000,00 2,65
135 463 Subvencionimi i N.P. “MORAVICA”-Preshevë 22.000.000,00 2,59
136 463 Mjetet për investime në arsim, kulturë, sport, shëndetësi dhe aftësim profesional të punëtorëve të arsimit 28.550.000,00 3,37
137 463 Shtëpia e shëndetit “PRESHEVA”, Preshevë 7.500.000,00 0,88
138 463 Bashkësit lokale 3.500.000,00 0,41
494630 GJITHËSEJT KAPTINA IX 84.050.000,00 9,91
        X. MBROJTJA SOCIALE
139 472 Subvencionet për mbrojtje sociale-Qendra për punë sociale Preshevë 5.500.000,00 0,65
140 472 Fondi për qëllime humanitare Preshevë 13.300.000,00 1,57
494720 GJITHËSEJT  KAPTINA X. 18.800.000,00 2,22
       XI. DOTACIONET ORGANIZATAVE TJERA JOQEVERITARE
141 481 Kryqi i  kuq Preshevë, dhe përkujdesi shëndetësor ndaj qytetarëve në mosh të shtyer, si dhe personave me të meta në zhvillim 5.000.000,00 0,59
142 481 Bashkësit fetare 100.000,00 0,01
143 481 Mjetet për zgjedhje 200.000,00 0,02
144 481 Shoqata e pensionistëve dhe invalidëve të punës 50.000,00 0,01
145 481 Shoqata nderkomunale për personat me aftësi të kufizuara Vranjë 50.000,00 0,01
146 481 Shoqata e gjuetarëve “Fazan”-Preshevë 60.000,00 0,01
147 481 Arkivi historik  – Vranjë 200.000,00 0,02
148 481 Shërbimi ILC -Preshevë 170.000,00 0,02
149 481 Shoqata e shurdhërmemecëve-Preshevë 100.000,00 0,01
150 481 Lidhja e të verbërve -Vranjë 80.000,00 0,01
151 481 Mjetet për fatkeqësi elementare 1.300.000,00 0,15
152 481 Fondi buxhetor për subvencionime në bujqësi 6.000.000,00 0,71
153 481 Ruajtja e ambientit jetësor 150.000,00 0,02
154 481 Organizatat tjera joqeveritare 1.000.000,00 0,12
155 481 Informimi privat 1.200.000,00 0,14
156 481 Zyra e te rinjëve në kuadër të Komunës e Preshevës 450.000,00 0,05
157 481 Shoqëria.kulturoro artistike “Presheva Jehon” Preshevë 700.000,00 0,08
158 481 Mjetet për dedikime tjera 1.600.000,00 0,19
159 481 Këshilli për të drejtat e njeriut Preshevë 180.000,00 0,02
160 481 Partitë politike 4.000.000,00 0,47
161 481 Këshilli komunal për siguri 100.000,00 0,01
494810 GJITHËSEJT KAPTINA XI. 22.690.000,00 2,67
      XII. 110 MJETET E REZERVËS BUXHETORE
162 499111 REZERVAT E PËRHERSHME BUXHETORE 2.000.000,00 0,24
163 499121 REZERVAT RRJEDHËSE BUXHETORE 4.000.000,00 0,47
GJITHËSEJT KAPTINA XII. 6.000.000,00 0,71
         I GJITHËSEJT SHPENZIMET VETANAKE( Shpërndarjet intstitucioneve) 658.240.506,00 77,60
        II GJITHËSEJT INVESTIMET KAPITALE (Donatorët vendor dhe të huaj 190.000.000,00 22,40
I   +   II 848.240.506,00 100,00

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2021 Kosovalindore.com · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress
ShqipEnglishDeutsch