Home » Kulturë, Lajme » DOLËN NGA SHTYPI EDHE DY VËLLIME TË THESARIT KOMBËTAR 5 E 6

DOLËN NGA SHTYPI EDHE DY VËLLIME TË THESARIT KOMBËTAR 5 E 6

Pas një pune të mundimshme u arrit që të botohen edhe dy libra të tjerë 5 dhe 6 të “ Thesarit Kombëtar të Mërgatës Shqiptare në Suedi”, përmbajtja e të cilëve është e përkushtuar kryesisht aktivitetit të pasur të mërgimtarëve tanë në këtë vend të largët

XHAVIT ÇITAKU 2016

Shkruan: XHAVIT ÇITAKU

Komuniteti shqiptar në Suedi ishte jashtëzakonisht mirë i organizuar dhe dha kontribut të madh në sensibilizimin e situatës së rëndë në kohën e okupimit klasik nga Serbia, në grumbullimin e mjeteve në Fondin e Trepërqindshit dhe “ Vendlindja thërret”, mbajtjen e familjeve në Kosovë, në shërimin e të sëmurëve dhe zgjidhjes së shumë vështirësive në të cilat gjendej populli i Kosovës dhe së fundi edhe me pushkë në dorë luftoi për çlirimin definitiv të Dardanisë.

 

Planifikohet të botohen shumë libra

 

I gjithë ky sukses i mërgatës shqiptare këto ditë u kurorëzua  me veprën voluminoze, përkatësisht të numrit të pestë dhe të gjashtë të librave të Shoqatës së Shkrimtarëve dhe Artistëve Shqiptarë “Papa Klementi i XI Albani”, Suedi (SHSHASH)i titulluar “Thesar Kombëtar i Mërgatës Shqiptare në Suedi”, që doli këto sot më 16-06-2016, nga sh

typi.  Hysen Ibrahimi, kryetar i kësaj shoqate dhe njëherit njëri ndër më të përkushtuarit për të dalë në dritë edhe këta dy libra të radhës, shprehu kënaqësinë e tij se u arrit synimi për të përfunduar me sukses këtë punë të rëndësishme për komunitetin e këtushëm shqiptar. Ai, me këtë rast  përkujtoj se “ SHSHASH ”Papa Klementi XI Albani”, Suedi, e themeluarnëvitin 2011, derimë sot menjëpunëtëpërbashkëtdhemepërkushtimtëanëtarëvedheveprimtarëvetëtjerë ka nxjerrurnëdritëkatërlibramerreth 2800 faqe. Libratmbajnëtitullin ”Thesarkombëtar i mërgatësshqiptarenëSuedi” dhekanënumrat 1, 2, 3 4. Këtoditë u botuaedhenumri 5 dhe 6 i ThesaritKombëtartëkësajmërgatetëcilatkanëafro 1100 faqe.

Librat ”ThesarKombëtar i MërgatësShqiptarenëSuedi” kanëpërsynimpikërishtndriçimin e veprimtarisësëpakursyeshmetëshqiptarëvetëcilëtnështetinsuedez u angazhuanaqshumëpërtëdhënëkontributin e tyre përçlirimin e venditdhepërndërtimin e shtetittëKosovës. SipasHysen Ibrahimitështëplanifikuarqëtëbotohenshumëlibratëkësajnatyresepse ka aqshumëveprimtari sa qënuk do tëkëtë problem nëgrumbullimin e materialeve, tëcilatruhenmekujdesnë”arkivin” e veprimtarëveshqiptarë.

XHAVIT ÇITAKU -libri thesari

Shkrimetmbështetennëdokumentacioninorogjinal

 

Por, qëçdogjëtëjetënëvendin e vet, shkrimetmbështetennëhulumtimin e dokumentacionitorigjinal i cili si i tillë, i pandriçuardhe i pabotuargjermëtani– ështëburim, material shkencordhethesar i çmuar, theksoiProf.FetahBahtiri, Nënkryetar i shoqatësdhekryetar i Këshillitredaktues i cilimëpasshtoi : Duke lexuardhepërpunuar materialet qëjanëtëpërfshiranë Thesarin KombëtartëMërgatësShqiptarenëSuedinumër 5 dhe 6, vërej se, sikuredhenënumrat e mëparshëm, edhenëkëta dy numra fjalaështëpërnjësynopsëtëaktivitetitdheveprimtarisësëbashkatdhetarëvetanënëmërgatënshqiptare, e nëkëtë rast methekstëveçantënëSuedinëshërbimtëatdheut. Themkështupërarsye se para njëzet e pesëvjetësh, përshembull, tëpakëtkanëqenësuedezëtqëkanëpasurnjohuri se kundodhet Kosova, e edhemëtëpakëtkanëqenëataqëkanëpasurdijenipër problemet e KosovëssëokupuardhetësunduarngaSerbia.

Por, ndodhimrekullia! NdodhinjëVis major. Vis majorishteardhja e shqiptarëvetëshkolluar, tëaftë, tëpërkushtuarqët´ishërbejnëatdheutdhepopullittë vet dhe sa shqiptarëerdhënnëtrojetsuedeze, gatipoaqambasadorëtëKosovës u ndodhëndhevepruankëtu, dukefalënderuarnëradhëtëparëmirëkuptimittështetitdemokratiksuedezdhepopullittëtij. Ne iupërvishëmpunësvrullshëmdheSuedia e kuptoishpejttëvërtetënpërKosovën. Shi, tanipërkëtëveprimtariintelektualërtshqiptarë, anëtarëdhejoanëtarëtëShoqatëssëShkrimtarëvedheArtistëveShqiptarë ”Papa Klementi XI Albani”, Suediposhkruajnë e poshkruajnëshumëlibradhedokumentarëdukendriçuarngjarjetdhetëvërtetat. MbitëgjithaqëndronlibriThesarkombëtar i mërgatësshqiptarenëSuedi, tëcilinshumëkritikëletrarë, historianë, doktorëshkencash, akademikënukkanëngurruar ta quajnëenciklopedi.

Kur e nisëmkëtëpunënëvitin 2011 ne e kemi pasparaparëqët´inxjerrim 10 numra memateriale e dokumentetëndryshmengakjoveprimtari. Ja! E kaluamgjysmën e rrugës! Gjermëtani i kemi botuarkatër numra dhe, qënëfillimtëqershorit do tëdalinngashtypiedhe dy numra – numri 5 dhenumri 6. Secilinumërmë i pasur se tjetri, secilinumërmë i mirë se i mëparshmi!…

Kësajradhenëmbinjëmijëfaqet e Thesarit… numër 5 dhe 6 ka shumëmaterialengarrugëtimi i veprimtarëvedrejtçlirimitdhelirisësëplotëtëKosovës.

Dua t´ipërmenddhetëndalempakëzvetëmnë dy shkrime: një fragment ngalibriim ”AmbasadorëtdheShërbëtorët” kupostjerash kam përshkruarnjë protest tëmbajturnëqytetinUdevalla, meçrastkishimtakuaredheKryeministrinsuedezGyran Persson, qëishtepërvizitënëkëtëqytet.

XHAVIT ÇITAKU -libri thesari 2

Protestuesitshqiptarë i thanëkryeministritsuedezpërtëndërhyrë  NATOmetrupatokësore

 

FjalaështëpërnjëdemonstratëtëmadhetëshqiptarëvenëqytetinUddevalla, e cila u mbajtëmë 25 mars 1998 kurdemonstrantët me këmbëngulje e detyruanKryeministrin e Suedisëtëtakohet me ne me ç´rastatijiudorëzuanjëletërshumëdomethënësepërgjendjennëKosovë, me kërkesat e shqiptarëvepërveprimettëcilatduhejt´indërmerrteqeveriasuedeze. Letrajepetnë original.

Me qenë se nëThesarëtkombëtardëshirojmë ta përfshijmë e tërëgjeografinëshqiptare, kësajradhe e keminjëshkriminteresantpërKalanë e Ulqinit, përhistorikun e saj, përmbrojtjen e sajngadyfamiljeshqitarenëkohënmodernekur me këmbëngulësinë e këtyredyfamiljeve, Kalaja e Ulqinitnuk u tjetërsuadhembetiashtusikishteqenëgjatëhistorisë. Shkrimiështë i ilustruaredheme fotografi tëcilatflasinshumë. Kështu, pra, paspërfshirjessëshumëvendeve, krahinave, shteteve, i erdhiradhaedheMalittëZiqëtëjetë i pranishëmnëThesarëttanë.

Shoqata e ShkrimtarëvedheArtistëveShqiptarë ”Papa Klementi XI Albani”, Suediështëdukeprodhuarshkrimtarëtërinj, krijuestërinj, artistëtërinj! NëThesarëttanë mund tëhasnishkrimetësuksesshmeedhengashumëautorëtëcilëtjanëfrymëzuar e ndihmuarngaShoqatadhekanëarritursuksese. Kemi disashkrimtarëqëveprimtarinë e shkruarjessëlibrave e kanëfilluar si anëtarëtëShoqatësdhepastajkanëdaluredhemetitujlibrashnëprozëdhenëpoezi. Nënumrat 5 dhe 6 tëThesaritkombëtarhasimshkrimtarëtërinjqëpërherëtëparëdalinmekrijimet e tyre artistike.

Pra, mund tënënvizoj se Shoqata e ShkrimtarëvedheArtistëveShqiptarë ”Papa Klementi XI Albani”, Suediështëduke e kryermisionin e vet nëmënyrëtëpërkyer. Dhe e tërakjodukeiufalënderuarshtetitsuedez i cilinajepmundësidhenandihmonnëzhvillimin e veprimtarisësonë.

 

Donatorët shtyllë e fuqishme të Shoqatës

 

Pa dyshim se për arritjen e rezultateve të shumta që i ka shënuar kjo shoqatë, kontribut të madh po japin edhe donatorët, përkatësisht biznesmenët shqiptar me ndarjen e mjeteve të konsiderueshme sidomos në botimin e librave të “Thesarit Kombëtar…”. Kështu për botimin e librave pesë dhe gjashtë vëllazëritë Sebat dhe Qamil Aliti nga Tetova me banim në Hamburg të Gjermanisë ndanë 43.326 korona apo rreth 4700 euro, ndërkaq  Bujar Zhuri nga Tirana, biznesmenë i suksesshëm në Norvegji sponsoroj me 500€ dedikuar SHSHASHS dhe po ashtu pagoj biljetat e aeroplanit për ardhjen e ekipit të TVSH-së për të përcjell punimet e sesionit shkencor të organizuar nga SHSHASH “Papa Klementi i XI Albani”, që u mbajt para disa ditësh në ambientet e Universitetit të Lundit, me rastin e 350 vjetorit të themelimit të tij.

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2021 Kosovalindore.com · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress