Home » Fakte politike, Lajme, Vendore » Kuvendi i Këshilltarëve Shqiptarë miraton këtë: Deklaratë Politike – Shqip, Anglisht dhe gjuhë Serbe

Kuvendi i Këshilltarëve Shqiptarë miraton këtë: Deklaratë Politike – Shqip, Anglisht dhe gjuhë Serbe

 

 

 

 

 

 

 

 

Pjesa e Parë

Pjesa e dytë

Pjesa e tretë

KËSHILLTARËT SHQIPTARË TË LUGINËS SË PRESHEVËS (PRESHEVË, BUJANOC DHE MEDVEGJË) NË SEANCËN E MBAJTUR, MË 12 JANAR 2013, NË PRESHEVË:

 Duke qenë të vetëdijshëm se gjendja politike dhe e sigurisë në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë (Lugina e Preshevës) ka prirje përkeqësimi dhe nevojë urgjente për tejkalimin e saj;
 Duke rikonfirmuar parimet e Platformës së vitit 2006 të Kuvendit të Këshilltarëve shqiptarë të Luginës së Preshevës dhe Marrëveshjen e Konçulit;

Kuvendi i Këshilltarëve Shqiptarë miraton këtë:

Deklaratë Politike
 Kuvendi i Këshilltarëve Shqiptarë dënon gjuhën e kërcënimit dhe të urrejtjes së krerëve shtetëror të Republikës së Serbisë lidhur me zhvillimet politike dhe shoqërore në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë;
 Kuvendi i Këshilltarëve Shqiptarë mbron të drejtën e shqiptarëve për simbolet që shprehin identitetin kombëtar shqiptar dhe kundërshton çdo mënyrë të dhunshme të largimit të simboleve kombëtare, përfshirë lapidarët e dëshmorëve të kombit.
 Kuvendi i Këshilltarëve Shqiptarë konsideron si provokim të rëndë ngritjen e monumenteve përkujtuese të pjesëtarëve të dyshuar për krime ndaj popullatës shqiptare, si dhe kërkon largimin e tyre nga vendbanimet që provokojnë shqiptarët.
 Kuvendi i Këshilltarëve Shqiptarë rikonfirmon zotimin e plotë për jetësimin e lirive dhe të drejtave individuale dhe kolektive sipas standardeve unike rajonale.

 Kuvendi i Këshilltarëve Shqiptarë shpreh rikonfirmimin e vullnetit te tij te plotë për nevojën e zgjidhjes paqësore dhe politike të çështjes së Luginës së Preshevës;

 Kuvendi i Këshilltarëve Shqiptarë fton OKB-në, NATO-n, OSBE-në, Këshillin e Evropës dhe Bashkimin Evropian që te inkurajojnë Qeverinë e Republikës së Serbisë për dialog me përfaqësuesit legjitim politik të Luginës së Preshevës për zgjidhjen e problemeve në Luginën e Preshevës;

 Kuvendi i Këshilltarëve Shqiptarë kërkon nga Qeveria e Republikës së Shqipërisë që çështjen e Luginës së Preshevës ta shtroi në institucionet ndërkombëtare.

 Kuvendi i Këshilltarëve Shqiptarë fton Qeverinë e Republikës së Shqipërisë dhe Qeverinë e Republikës së Kosovës që të ndikojnë mbi autoritet e Republikës së Serbisë si dhe të nxisin ato për nisjen e një procesi dialogu me përfaqësuesit legjitim politik të Luginës së Preshevës për harmonizimin dhe zhvillimin e politikave kombëtare lidhur me çështjen e Luginës së Preshevës;
 Kuvendi i Këshilltarëve Shqiptarë fton Qeverinë e Republikës së Serbisë dhe Qeverinë e Republikës së Kosovës që ta kyçin zgjidhjen e çështjes së Luginës së Preshevës sipas parimit të reciprocitetit, në bisedime të cilat po zhvillohen në Bruksel nën ndërmjetësimin e Përfaqësuesës së lartë të BE-së, Baroneshës Catherine Ashton.
 Kuvendi i Këshilltarëve Shqiptarë fton spektrin politik shqiptar të Luginës së Preshevës, që konform situatës së krijuar politike dhe të sigurisë, që të marrin masa në rishqyrtimin e bashkëpunimit me organet shtetërore, sidomos në ndërmarrjen e masave për unifikimin e veprimeve politike, në funksionimin e institucioneve në të gjitha nivelet.
Preshevë, më 12 janar 2013.
Kryesuesit e tre Kuvendeve Komunale
Jonuz Musliu(Kryesues)__________________________
Hajredin Hyda__________________________
Ramiz Latifi__________________________

——————————–

THE ALBANIAN COUNCILLORS OF THE PRESHEVA VALLEY (PRESHEVA, BUJANOC AND MEDVEGJA) IN THE SESSION HELD ON JANUARY 12, 2013, IN PRESHEVA:

 

v  Being aware that the political and security situation in Presheva, Bujanoc and Medvegja (Presheva Valley) is tending to worsen and the urgent need to overcome it;

v  Reaffirming the principles of the 2006 Platform of the Assembly of the Albanian Councilors of the Presheva Valley and the Konçul Agreement;

Assembly of the Albanian Councilors approves the following:

 

Political Declaration

v  The Assembly of the Albanian Councilors condemns the threatening language and hatred by the leadership of the Republic of Serbia regarding the political and social  developments in Presheva, Bujanovac and Medvegja;

v  Assembly of the Albanian Councilors protects the right of the Albanians for the symbols that express the Albanian national identity and opposes any violent way of removing the national symbols, including the obelisk of the national martyrs.

v   The Assembly of the Albanian Councilors considers as a very serious provocation the raising of the commemorative monuments for members suspected of crimes against the Albanian population, and requires their removal from the settlements that provoke the Albanians.

v  The Assembly of the Albanian Councilors reaffirms the full commitment to the implementation of individual and collective rights and freedoms in conformity with unique regional standards.

   

v  The Assembly of the Albanian Councilors expresses reconfirmation of its full will for the need of peaceful and political settlement of the Presheva Valley issue;

 

 

v  The Assembly of the Albanian Councilors calls on the UN, NATO, OSCE, the Council of Europe and the European Union to encourage the Government of the Republic of Serbia for a dialogue with the legitimate political representatives of the Presheva Valley in order to solve the problems in the Presheva Valley;

 

v  The Assembly of the Albanian Councilors demands from the Government of the Republic of Albania to submit the issue of the Presheva Valley at the international institutions.

 

 

v  The Assembly of the Albanian Councilors calls on the Government of the Republic of Albania and the Government of the Republic of Kosovo to influence on the authorities of the Republic of Serbia, as well as to encourage them to launch a process of political dialogue with the legitimate representatives of the Presheva Valley for the harmonization and the development of the national policies on the Presheva Valley issue;

The Assembly of the Albanian Councilors calls on the Government of the Republic of Serbia and the Government of the Republic of Kosovo to include the solution of the Presheva Valley issue according to the principle of reciprocity in the negotiations that are taking place in Brussels under the mediation of the EU High Representative, Baroness Catherine Ashton.

v  The Assembly of the Albanian Councilors calls on the Albanian political spectrum of the Presheva Valley, that in accordance to the created political and security situation, takes actions of reconsidering cooperation with state bodies, especially in taking measures for political unification of the political actions in the functioning of institutions at all levels.

 

Speakers of the three assemblies

Jonuz Musliu__________________________

Hajredin Hyda__________________________

Ramiz Latifi__________________________

                     Presheva, January 12, 2013

———————————————————————-

                                Albanski odbornici Preševske Doline (Preševo,Bujanovac i Medvedja) na održanoj  

                                sednici 12 januara 2013 u Preševu :

 

  • Potpuno svesni da političko-bezbednosna situacija u Preševskoj  Dolini

                  (Preševo,Bujanovac i Medvedja) ima trend pogoršanja i hitnu potrebu njenog

                  prevazilaženja ;

  • Potvrdjujući načela  Platforme iz 2006 god. Skupštine albanskih odbornika

                                  Preševske Doline i Končuljskog Dogovora;

 

                    Skupština albanskih odbornika odobrava ovu:

 

POLITIČKU  DEKLARACIJU

 

Skupština albanskih odbornika osudjuje jezik pretnje i mržnje državnih zvaničnika Republike Srbije u vezi  političkog  i društvenog razvoja  u Preševu,Bujanovcu i Medvedji;

Skupština albanskih odbornika brani pravo albanaca za simbole koji izražavaju albanski nacionalni identitet i suprotstavlja se svakom nasilnom obliku uklanjanja nacionalnih simbola, uključujući spomenike nacionalnih heroja;

Skupština albanskih odbornika smatra kao tešku provokaciju podizanje spomen obeležja  sumnjivim pripadnicima za zločine nad albanskim stanovništvom , i traži njihovo uklanjanje od naselja jer provociraju albance;

Skupština albanskih odbornika potvrdjuje potpunu privrženost za implementaciju sloboda ,  individualnih i kolektivnih prava prema jedinstvenim regionalnim standardima;

Skupština albanskih odbornika izražava  potpunu potvrdjenost svoje volje za potrebu mirnog i političkog rešavanja problema Preševske Doline;

Skupština albanskih odbornika poziva OUN,NATO,OEBS, Savet Evrope i Evropsku Uniju  da ohrabre Vladu Republike Srbije za dijalog sa legitimnim političkim predstavnicima Preševske Doline za rešavanje problema u Preševskoj Dolini;

Skupština albanskih odbornika trazi od Vlade Republike Albanije da problem Presevske Doline ukljuci u medjunarodnim institucijama;

Skupština albanskih odbornika poziva Vladu Republike Albanije i Vladu Republike Kosova  da utiču na vlasti  Republike Srbije kao i da podstiču početak procesa dijaloga  sa legitimnim političkim predstavnicima  Preševske Doline za uskladjivanje i razvoj nacionalnih politika vezanih za problem Preševske Doline;

Skupština albanskih odbornika poziva Vladu Republike Srbije i vladu Republike Kosova da  razmatraju  rešavanje problema Preševske Doline po načelu reciprociteta, na razgovorima koji se održavaju  u Brukselu uz posredovanje  Visokog predstavnika EU, Baronice Catherine Ashton;

Skupština albanskih odbornika  poziva albanski politički spektar Preševske Doline, da u skladu sa stvorenom politićko-bezbednosnom  situacijom, da preduzmu mere  u sagledavanju saradnje sa državnim organima, naročito u preduzimanju mera za jedinstveno političko delovanje, u funkcionisanu institucija u svim nivoima.

                                    U Preševu, 12.januar 2013 god.

Predsedavajuci:

Jonuz Musliu__________________________

Hajredin Hyda__________________________

Ramiz Latifi__________________________

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2021 Kosovalindore.com · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress