Home » Ndërkombëtare » Liga Qytetare Shqiptaro-Amerikane reagon ndaj “Javës së tolerancës në Kosovë”

Liga Qytetare Shqiptaro-Amerikane reagon ndaj “Javës së tolerancës në Kosovë”

NEW YORK, 23 MAJ, 2013—

Me 23 maj, Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës nën “përkujdesjen e kryeministrit të Kosovës, Hashim Thaçit” (siç thuhet në programin zyrtar) sponsorizoi “Javën e Tolerancës” në Prishtinë që perfshiu zbulimin a një pllake duke i përkujtuar kështu “Hebrenjtë e Kosovës që u zhdukën në kampet naziste të egzekutimit gjatë Holokaustit” dhe vendin “ku ka qëndruar sinagoga e fundit e Kosovës deri më 1963.”
Për arsye se kjo e shtrembëron të vërtetën mbi atë që ndodhi gjatë dhe pas Luftës së Dytë Botërore, ne lëshuam një komunikatë për shtypi që është e bashkangjitur, e cila u mbulua gjerësisht nga mediat e shkruara dhe vizive.

—————————————–

Shqiptarët e Shqipërisë, Kosovës, Malit të Zi, Luginë së Preshevës, dhe Çamerisë janë muslimanë, katolikë, të krishterë ortodoksë, dhehebrenj që kanë jetuar pranë njëri tjetrit në harmoni me shekuj të tërë. Prandaj Liga Qytetare Shqiptaro-Amerikane mbështet çdo iniciativë që sjell në vëmendjenndërkombëtare historinë e gjatë të tolerancës ndërfetare tek shqiptarët.

 

Megjithatë, ne nuk e pranojmë zbulimin e pllakës përkujtimore gjatë “Javës së Tolerancës” në Prishtinë e cila pëjkujton “Hebrenjtë e Kosovës që u zhdukën në kampetnaziste të ekzekutimit gjatë Holokaustit” sepse kjo e shtrembëron të vërtetën mbi atë që ndodhi gjatë

Luftës së Dytë Botërore.

 

Historia shqiptare është e veçantë: çdo hebre që jetonte në Shqipëri apo që kërkoi strehim aty gjatë Holokaustit u shpëtua. Përderisa gjashtë milionë hebrenj ushfarosën, mijëra hebrenj u shpëtuan për shkak të besës – kodi i nderit që i kërkon çdo shqiptari të mbrojë jetën e çdokujt që kërkon strehim – pa marrë parasyshfenë, ngjyrën, etninë, apo gjininë, edhe nëse kjo nënkupton sakrifikimin e jetës. Shqipëria ishte vendi i vetëm në Evropë që pati më shumë hebrenj pas luftës sesa parasaj. Shpëtimi i hebrenjve nuk mund të ketë ndodhur pa ndihmën e shqiptarëve që jetonin jashtë shtetit sovran të Shqipërisë në Kosovën e pushtuar nga nazistët dheserbët. Kjo është pllaka që është dashur të jetë ngritur në Prishtinë me 23 maj.

 

Teksti i pllakës fillon me deklaratën se “Ky është vendi ku ka qëndruar sinagoga e fundit e Kosovës deri më 1963.” Kjo gjithashtu fsheh faktet historike. Kosova usundua nga fundi i Luftës së Dytë Botërore deri më 1966 nga Aleksander Ranković, një zyrtar komunist serb që shtypi shumicën shqiptare të Kosovës dhe i cilishkatërroi arkitekturën historike shqiptare, duke përfshirë edhe sinagogën.

 

Së fundmi, meqënëse Izraeli ende nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës, është e parakohshme të thuhet ashtu sikur thotë programi zyrtar për ngjarjen se “Pllakaështë gjithashtu shenjë e mirënjohjes për miqësinë e përjetshme mes popullit të Kosovës dhe atij të Izraelit.” Është pikërisht Izraeli që duhet të artikulojë mirënjohjen etij për rolin e veçantë që shqiptarët luajtën në shpëtimin e hebrenjve gjatë Holokaustit, dhe pastaj ti bashkohet Shteteve të Bashkuara dhe popujve të tjerë demokratikëqë e kanë njohur Kosovën si shtet sovran.

————————————————————————-

Contact:  Shirley Cloyes DioGuardi

 

The Albanian American Civic League Responds to Kosova’s “Week of Tolerance”

 

NEW YORK, MAY 23, 2013— The Albanians of Albania, Kosova, Macedonia, Montenegro, the Presheva Valley, and Chameria are Muslims, Catholics, Eastern Orthodox Christians, and Jews who have lived side by side in harmony for centuries.  And so the Albanian American Civic League supports any initiative that brings international attention to the long history of Albanian religious tolerance.

 

Nevertheless, we reject the unveiling of a commemorative plaque during this “Week of Tolerance” in Prishtina that memorializes“Kosova Jews who perished in Nazi death camps during the Holocaust,” because this obscures the truth about what happened during World War II.

 

The Albanian story is unique:  Every Jew who either lived in Albania or sought refuge there during the Nazi Holocaust was saved.  While six million Jews were exterminated, thousands of Jews were saved because of besa—the code of honor that requires an Albanian to save the life of anyone seeking refuge—regardless of religion, race, ethnicity, or gender, and even if it means sacrificing one’s own life.  Albania was the only country in Europe that had more Jews after the war than before it.  And the rescue could not have happened without the help of Albanians living outside the sovereign state of Albania in Nazi- and Serb-occupied Kosova.  This is the plaque that should have been installed in Prishtina on May 23.

 

The inscription on the plaque begins with the statement that “This is the place the last Synagogue of Kosovo stood until 1963.”  This also conceals the historical record.  Kosova was ruled from the end of World War II until 1966 by Aleksander Ranković, a Serbian Communist official who oppressed the Albanian majority ofKosova and who destroyed historic Albanian architecture, including the synagogue.

 

Finally, since Israel has yet to recognize the independence of Kosova, it is premature to state as the official program for the event does that, “The plaque is also a small token of gratitude for the eternal friendship between the people of Kosovo and the people of Israel.”  It is Israel that should first articulate its gratitude for the unique role that Albanians played in saving Jews during the Holocaust and then join the United States and other democratic nations that have recognized Kosova as a sovereign nation.

 

Shirley Cloyes DioGuardi                          Joseph J. DioGuardi

Keshilltare per Ceshtje te Ballkanit                  President

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2021 Kosovalindore.com · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress