Home » Kulturë, Lajme » MANIFESTIMI TRADICIONAL , EDICIONI 3 “FLLADI I RINISE LETRARE ARTITIKE

MANIFESTIMI TRADICIONAL , EDICIONI 3 “FLLADI I RINISE LETRARE ARTITIKE

MANIFESTIMI  3 –

Drejtore:  FLORENTINË  Q  DËRMAKU

Flladi i Rinisë Pranverore Letrare – artistike

(15 – 25 VJEçAR  TALENTET  E  RINJ)

tel.045/669460

FT E S Ë

Tënderuardheshumëtëdashurnxënës, studentë ,krijuesdheartistëtëvendittonë..

Pas mbështetjesngaMinistria e Kulturës,RinisëdheSportevepërrealizimin e ManifestimitTradicional, edicioni 3 -të“Flladi i RinisëPranveroreLetrare-Artistike”, nëbashkëpunimdhe me drejtorinëkomunaletëKulturësnëKamenicë, do tëorganizojmëpërherëtëtretënjëManifestimletrarmbarëkombëtarqë do tëperfshijëtërinjtëtalentuarnëpoezi,esedhepikturë. Juriaprofesionale e përbërënganjohësshumëtëmirëtëartit, kulturësdhekritikësletrare do tëbëjëpërzgjedhjen e poezisë, esesëdhepikturësmëtëmirëkonkuruese. Ndaj, juftojmëtëgjithëjuveqë e donipoezinë, qëjupëlqentëshkruanieseapotëpikturoni, tëjenipjesë e këtijManifestimiletrar.

Kushtet e konkurimit:

🔸Tërinjtë e interesuarduhettëjenëngamosha 15-25 vjeçare;

🔸Poezia/esejakonkurueseduhettëjetë e papublikuarmëparë;

🔸Poezia/esejakonkurueseduhettëjetëorigjinale (t’ipërkasëautorit) me emër e mbiemërdhevendingavjen i riu/e reja;

🔸Piktorëtduhettërealizojnëpunimin e tyredrejtpërdrejtëgjatëmanifestimit;

🔸Tema e pikturësështë: Peisazhpranveror;

🔸Piktorët e interesuarpërkonkurim,duhettënanjoftojnënë email përmjetet e punësqë i nevojitenpërrealizimin e pikturës, sepseato i siguronorganizatoria;

🔸Poezitë/esetëkonkuruese,duhettëdërgohennë email-in: riniartistike@gmail.com derimëdatën 10.08.2021, nëmënyrëqëlibritëpërgatitetmëshpejtdhe ta merrninëditën e manifestimit (falas);

Ngatëgjithëpjesëmarrësit, do tëpërzgjedhim 40 tërinjsipoetët/eseistët/piktorët e dalluartëcilëtpastaj do tëvijnënëManifestiminletrar “Flladi i RinisëPranveroreLetrare” i cilimbahetnëobjektin e shtëpisësëKulturës, nëKamenicë, më 21.08.2021 (ora 13:00), tëdeklamojnëpoezitë e tyreparajurisëgjuhësore e cila do t’iveçojë 3 vendetfituesenëpoezidhe 3 vendetfituesenëese. Esetë e pjesëmarrësvenuk do tëlexohengjatëmanifestimitpërshkaktëkohës, ato do tëvlerësohenparaprakishtngajuriagjuhësorenëbazëtërregullavetëshkrimittëesesëdheatyretëdrejtshkrimit. Piktorët do tëkenëkohë 90 minutapërpërfundimin e punimittëtyre, dhepastajprofesorët e artitngajuria, do tëvlerësojnë 3 çmimenëpikturë.

🔹Çmimi I përpoezinëmëtëmirë do tëjetë: 80 €;

🔹Çmimi II përpoezinëmëtëmirë do tëjetë: 50 €;

🔹Çmimi III përpoezinëmëtëmirë do tëjetë: 30 €;

🔹Çmimi I përesenëmëtëmirë do tëjetë: 80 €;

🔹Çmimi II përesenëmëtëmirë do tëjetë: 50 €;

🔹Çmimi III përesenëmëtëmirë do tëjetë: 30 €;

🔹Çmimi I përpikturënmëtëmirë do tëjetë: 80 €;

🔹Çmimi II përpikturënmëtëmirë do tëjetë: 50 €;

🔹Çmimi III përpikturënmëtëmirë do tëjetë: 30 €;

☑️Tëgjithëpjesëmarrësve do t’ubotohenpoezitë/esetë e tyrenëlibrin e përbashkët “Flladi i RinisëPranveroreLetrare 2021”.

☑️Në fund tëmanifestimit, pas ndarjessëçmimeve, tëgjithëgaruesit(vetëmgaruesit)ftohennëDrekë.

✔️Afati i funditpëraplikimpërpiktorëtështë: 15.08.2021.

Secilitkonkurues do t’ikonfirmohetpjesëmarrjanë email-in me tëcilinkanëaplikuar.

Përçdopyetjeshtesëjulutemnashkruaninë email-in riniartistike@gmail.com;

Suksesetëgjithëpjesëmarrësve!

Mëposhtëpouabashkangjesimdisafotografingaedicioni i kaluar i këtijManifestimi.Osekërkojeninëkëtë link: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1828082790728301&id=138993522970578

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2021 Kosovalindore.com · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress