Home » Lajme, Vendore » Mbahet tubimi protestues në qendër të Preshevës

Mbahet tubimi protestues në qendër të Preshevës

Deklarata e subjekteve politike dhe OVL-së drejtuar institucioneve kombëtare dhe ndërkombëtare:

Ne qytetarët shqiptarë të Luginës së Preshevës nga ky tubim protestues, dënojmë ashpër aktin arbitrar të largimit të pllakës përkujtimore të dëshmorëve të kombit të rënë në luftën e UÇPMB-së, duke injoruar në mënyrë të vrazhdë vullnetin politik të shqiptarëve për gjetjen e një zgjidhje të pranueshme.

Me këtë rast Serbia ka shkelë të gjitha konventat ndërkombëtare, kompetencat e pushtetit vendorë e sidomos  vullnetin për kompromis mes faktorit politik shqiptar me përfaqësuesit ndërkombëtarë,

Shprehim shqetësim të madh lidhur me provokimin e rëndë që u bë me ngritjen e memorialit përkujtimor të policisë speciale serbe mbi fshatin Lluçan, vendbanim me popullatë shqiptare;

Këto dy akte barbare shprehin vazhdimësinë e logjikës së dhunshme dhe militariste të komunikimit të qeverisë serbe më popullatën shqiptare të Luginës së Preshevës;

Në këtë situatë të tensionuar, të ngarkuar me etiketime dhe fyerje ndaj luftës së drejtë të shqiptarëve për liri dhe barazi, ne shqiptarët e Luginës së Preshevës kërkojmë:

–          Ndërprerjen e retorikës së vrazhdë dhe kërcënuese të qeverisë serbe ndaj vlerave të shqiptarëve të Luginës së Preshevës;

–         Kërkojmë që me ndihmën e faktorit ndërkombëtarë të  kthehet Lapidari i dëshmorëve konform kompetencave të pushtetit vendor;

–         Kërkojmë nga faktori ndërkombëtarë që të përkrahet iniciativa  e pushtetit lokal në Bujanoc për largimin e memorialit të policisë speciale serbe nga fshati Lluçan dhe vendbanimet e shqiptare;

–         Të fillojnë procedurat gjyqësore në nivelin vendor dhe Gjykatën e Strazburit  ndaj shkeljeve të rënda që u bënë në procesin e largimit arbitrar të Lapidarit, vendosjen provokative të memorialit  në Lluçan të  dhe mohimit të të drejtave të shqiptarëve;

–         Të fillojnë proceset gjyqësore  për ndriçimin e rasteve të vrasjeve dhe kidnapimeve të civilëve shqiptarë në periudhën 1999 – 2001;

–         Kërojmë nga Qeveria e Beogradit që, urgjentisht, ta eliminojë logjikën e dhunës, ultimatumeve dhe arbitraritetit në komunikim me shqiptarët, konform kësaj, largimin e forcave speciale militare nga Lugina e Preshevës dhe përmbushjen e obligimeve ndërkombëtarisht të marra ndaj shqiptarëve Luginës së Preshevës duke përfshirë edhe Marrëveshjen e Konçulit;

–         Kërkojmë rinisjen e dialogut serioz të qeverisë së Beogradit me përfaqësuesit legjitim shqiptar, me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar, për zgjidhjen e problemeve të hapura të shqiptarëve në Luginë të Preshevës;

–         Ndërprerjen përndjekjet e vazhdueshme të ish pjesëtarëve të UÇPMB-së dhe respektimin e pakusht të aktit të Amnestisë;

–         Ftojmë bashkësinë ndërkombëtare të jetë më proaktive në pengimin e mëtejshëm të diskriminimit dhe trajtimit të dhunshëm të popullatës shqiptare dhe eliminimin e praktikave të dyfishta të të drejtave individuale dhe kolektive;

–         Apelojmë te popullata shqiptare në Luginë të Preshevës, Kosovë dhe rajon, për ruajtjen e qetësisë, maturisë dhe unitetit për tejkalimin e kësaj situate të rëndë të krijuar me ndërhyrjen e vrazhdë të Beogradit.

———————————

We, the Albanian citizens of the Presevo Valley from this protest rally sharply condemn the arbitrary act of removal of the commemorative plaque of the national martyrs fallen in UCPMB war, rudely ignoring the Albanian political will to find an acceptable solution.

In this case Serbia has violated all international conventions, the authority of the local government and especially the willingness to compromise between the Albanian political factor with the international representatives,

Express great concern about serious provocation that was made with the erection of the commemorative memorial of the Serbian special police over the village of Lučane, an Albanian population settlement;

These two barbaric acts express the continuance of violent and militaristic logic of the Serbian government in communicating with the Presevo Valley Albanian population;

In this tense situation, burdened with labels and insult towards the fair fight for freedom and equality, we, the Albanians of the Presevo Valley demand:

–         Termination of harsh and threatening rhetoric of the Serbian government towards the values ​​of the Presevo Valley Albanians;

–         We ask that with the help of the international factor to bring back the Martyrs’ Monument according to the local government competencies;

–         We ask the international community to support the initiatives of the local government in Bujanovac for the removal of the memorial of the Serbian special police from the village of Lučane and other Albanian settlements;

–         To initiate the proceedings at the local level and the Strasbourg Court against serious violations that were made ​​in the process of arbitrary removal of the monument, provocative setting up of the memorial in Lučane and denial of the rights of Albanians;

–         To start proceedings in casting light over the cases of killings and kidnappings of the Albanian civilians in the period 1999 – 2001;

–         We ask the Belgrade government to urgently eliminate the logic of violence, ultimatums and arbitrariness in communication with the Albanians,

In conformity with this, the removal of military special forces from the Presevo Valley and fulfilling the obligation taken internationally towards the Presevo Valley Albanians including the Konculj Agreement;

–  We demand the resumption of the serious dialogue of Belgrade Government with the legitimate Albanian representatives under the mediation of the international community to solve open problems of the Albanians in Presevo Valley;

–         Termination of the ongoing persecution of former UCPMB members and unconditional respect of the Amnesty Act;

–         We call upon the international community to be more proactive in preventing further discrimination and violent treatment of the Albanian population and the elimination of double practices of individual and collective rights;

We call on the Albanian population in the Presevo Valley, Kosovo and the region, to preserve peace, moderation and unity to overcome this grave situation created by the rude interference of Belgrade.

——————————————————————

Mi albanski građani Preševske doline sa ovog protestnog mitinga ,  oštro osuđujemo arbitrarni čin uklanjanja spomen ploče palim nacionalnim herojima u ratu OVPMB, grubo  ignorirajući političku volju albanca za pronalaženje prihvatljivog rešenja.

 

U ovom slučaju Srbija je prekršila sve međunarodne konvencije, ovlašćenja lokalne vlasti a posebno spremnost na kompromis između albanskog političkog faktora s međunarodnim predstavnicima,

 

Izražavamo veliku zabrinutost  vezanu za tešku provokaciju  podizanjem memorijalnog spomenika  specijalne srpske policije kod mesta Lučane, naselje sa albanskim stanovništvom;

 

 Ova dva  varvarska čina  izražavaju  nastavak nasilne i militarističke logike komunikacije srpske vlade sa albanskim stanovništvom Preševske Doline;

 

U ovoj napetoj situaciji, opterećenoj etiketiranjem i vredjanjem pravedne borbe albanaca  za slobodu i jednakost, mi  Albanci  Preševske doline  tražimo:

 

– Prestanak oštre retorike pretnji srpske vlade na vrednosti albanaca u Preševskoj dolini ;

 

– Tražimo da se uz pomoć međunarodnog  faktora vrati spomenik nacionalnim herojima u skladu sa ovlašćenjima lokalnih vlasti;

 

– Tražimo od međunarodne zajednice da podrži inicijativu lokalnih vlasti  u Bujanovcu za uklanjanje  spomenika specijalne srpske policije kod mesta Lučane, naselje sa albanskim stanovništvom ;

 

 – Da počnu sudske procedure u domaćem  nivou i  Strasbourškom sudu  protiv teških povreda koje su napravljene u procesu proizvoljnog uklanjanja  spomenika,  i provokativnim postavljanjem spomenika u Lučane i uskraćivanje prava Albanaca;

 

– Da počnu sudski procesi  za osvetljavanje slučajeva ubistava i kidnapovanja albanskih civila u razdoblju 1999 – 2001;

 

– Tražimo od Beogradske vlade da  hitno eliminiše  logiku nasilja, ultimatuma i samovolje u komunikaciji s Albancima, u skladu sa ovim, uklanjanje vojnih specijalaca iz Preševske doline i ispunjavanje međunarodno poduzetih obaveza  prema  albancima  Preševske Doline, uključujući I Končuljski  Sporazum;

 

– Tražimo nastavak ozbiljnog dijaloga vlade Beograda sa albanskim  legitimnim predstavnicima , sa posredovanjem medjenarodnog faktora , za rešavanje otvorenih problema Albanaca u Preševskoj dolini;

 

– Prestanak  kontinuiranog progona  bivših pripadnika OVPMB  i bezuslovno  poštovanje čina amnestije;

 

– Pozivamo međunarodnu zajednicu da bude više  proaktivna u sprečavanju daljnje diskriminacije i nasilnog  postupanje nad albanskim  stanovništvom  i uklanjanje dvostruke prakse individualnih i kolektivnih prava;

 

– Apelujemo kod  albanskog stanovništva  Preševske  Doline, na Kosovu i u regionu, za očuvanje mira, umerenosti i jedinstva za prevazilaženje  ove  teške situacije  stvorene  primitivnim uplitanjem  Beograda.

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2020 KosovaLindore · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress
ShqipEnglishDeutsch