Home » Lajme, Ndërkombëtare, Rajonale » PER VEZHGIMIN E MONITORIMIN E ZGJEDHJEVE PARLAMENTARE 2013

PER VEZHGIMIN E MONITORIMIN E ZGJEDHJEVE PARLAMENTARE 2013

AKTIVISTE E TE DREJTAVE TE NJERIUT ZNJ. KOZETA ZAVALANI, ESHTE ANGAZHUAR PER TE KRYER ME SUKSES MISIONIN E SAJ , SE BASHKU ME VEZHGUES NGA SHOQATA IGFM ALBANIA PER ORGANIZIMIN E DREJTIMIN E FUSHATES PER MONITORIMIN DHE VEZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PARLAMENTARE QERSHOR 2013. 

Në Konferencën për shtyp, mbajtur ditën e shtunë më 6 prill 2013 në një nga sallat e Hotel Tirana Internacional, ajo mbajti këtë deklaratë për shtyp:

            DEKLARATE PER SHTYP 

Shoqëria Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut, Seksioni Shqipëria është pjesë e një organizate ndërkombëtare të të drejtave të njeriut me seli në Frankfurt , Gjermani.

IGFM Albania është një OJF , me anëtarësim nga të gjitha shtresat e shoqërisë shqiptare, pavarësisht nga pikëpamjet e tyre politike.

IGFM Albania është përfshirë në procesin e vëzhgimit dhe monitorimit të zgjedhjeve parlamentare në vitin 2009 me 217 vëzhgues ; dhe ne zgjedhjet lokale në vitin 2011me 472 vëzhgues afatgjatë.

Ne i konsiderojmë zgjedhjet 23 qershorit 2013 si zgjedhjet vendimtare për demokracinë dhe integrimin e Shqipërisë në BE, për qeverisjen e vendit në bazë të standardeve demokratike dhe të vendosjes së ligjit.

Në kuadër të zgjedhjeve parlamentare 2013 ne jemi të angazhuar me interesim të veçantë për punën e KQZ-së dhe dy forcave kryesore politike shqiptare PD-PS për të zhvilluar zgjedhje të lira dhe të ndershme.

Ne e vlerësojmë maksimalisht mbështetjen e madhe dhe ndihmën që SHBA, BE, OSBE, dhe partnerët e NATO-s kanë dhënë për Shqipërinë në dy dekadat e fundit të tranzicionit, veçanërisht për të garantuar zgjedhje të lira e të ndershme, numërimin e drejtë të votave dhe pranim të rezultateve të zgjedhjeve, si një kusht themelor për pranimin në mënyrë demokratike të qeverisjes.

Organizata jonë i bën thirrje klasës politike shqiptare, për të vënë në vend të parë jo interesat e tyre të ngushta personale dhe partiake, por interesat që shërbejnë për të mirën e vendit dhe për konsolidimin e demokracisë, për integrimin euro-atlantik dhe mirëqenien e popullit.

Takimi i ambasadorit amerikan Arvizu me anëtarët e KQZ – ka një ndikim të jashtëzakonshëm në frymën e mirëkuptimit dhe ndërgjegjësimit të tyre për të hequr dorë nga interesat e ngushta politike dhe për të qenë në nivelin e duhur që kërkon interesi i vendit e misioni i tyre.

IGFM Albania shpreh respektin e saj për këtë institucion, që po punon me përkushtim për një proces zgjedhor të standardeve ndërkombëtare.

Ne ndajmë mendimin tonë ndryshe nga disa organizma ndërkombëtare dhe vendore, duke shprehur optimizmin dhe besimin tonë të palëkundur se këto zgjedhje do të jenë shumë korrekte, parimore dhe demokratike.

Si pjesë e shoqërisë civile, ne dëshirojmë të kontribuojmë maksimalisht në procesin e monitorimit dhe vëzhgimit të zgjedhjeve parlamentare në Shqipëri, në mënyrë që të përmbushim objektin e misionin tonë. Ne kemi për qëllim që të angazhohemi me vëzhguesit tanë, të cilët do të vëzhgojnë e monitorojnë procesin zgjedhor në të gjitha vend-votimet, në te gjithë territorin e vendit.

Shprehim falënderim të veçante ndaj SHBA për interesimin e kujdesin e madh që tregon, për zgjedhje të lira dhe të ndershme në Shqipëri dhe për fondin e veçantë që ka vënë në dispozicion të zgjedhjeve.

Njëkohësisht ne u bëjmë thirrje SHBA-ve , BE-se , OSBE dhe gjithë shoqërisë civile, që të kontribuojnë maksimalisht në monitorimin dhe vëzhgimin e këtyre zgjedhjeve, në mënyrë që ato të jenë demokratike, të ndershme dhe të pakontestueshme.

Kozeta ZAVALANI ,   Ramazan DERVISHI

-----------------------------------------------
For observation and monitoring of the parliamentary elections 2013

Human Rights’ activist, Mrs. Kozeta Zavalani, together with the other observers, of IGFM Albania, is engaged in successfully fulfilling the mission of organizing, leading and managing the process of observation and monitoring of the parliamentary elections in June 2013. In the press conference held in one of the halls of Hotel Tirana International, on Saturday, April 6, 2013, she gave this press release:

PRESS RELEASE

International Society for Human Rights, Section Albania, is part of an International Human Rights Organization based in Frankfurt, Germany.

IGFM Albania is an NGO with membership from all strata of Albanian society, irrespective of their political views.

IGFM Albania was involved in the observation and monitoring of the parliamentary elections in 2009 with 217 observers, and in local elections of 2011 with more than 472 long-term observers.

We consider the elections of June 23, 2013 as crucial to democracy and Albania's EU integration and the national government based on democratic standards and the establishment of law.

In the cadre of parliamentary elections in 2013, we are engaged with a particular interest in the work of the Central Election Commission and the two main Albanian political forces, DP and SP, to conduct free and fair elections.

We highly appreciate the great support which U.S.A., EU, OSCE, and NATO partners have given to Albania in the last two decades of transition, particularly for ensuring free and fair elections, the right counting of votes and acceptance of the elections’ result, as an essential condition for democracy and the state of law.

Our organization urges all the Albanian political parties not to see their close personal and party interests, but those which serve the welfare of the people, consolidation of democracy in Albania, and the Euro-Atlantic integration of our coutry. 

The meeting of U.S. Ambassador Arvizu with the CEC members - has a tremendous impact in the spirit of understanding and awareness for relinquishing the narrow political interests and standing at the right level of their mission and the national interest’s.

IGFM Albania expresses its respect for this institution, which is working with dedication for an electoral process of the international standards.

We share our opinion, unlike some international and local organizations, and express our optimism and our firm confidence that this election process will be fair, principled and democratic.

As a part of civil society, we wish to maximally contribute to the process of monitoring and observation of the parliamentary elections in Albania, in order to fulfill the object of our mission. We aim to engage with our observers, who
will monitor the electoral process in all polling stations, in the whole country.

We extend our special thanks to the U.S. of America for their great interest and concern regarding the free and fair election process in Albania and for the special fund they have awarded in disposal of the elections.

At the same time we urge the U.S.A, EU, OSCE and the civil society, to maximally contribute for the monitoring and observation of the elections, in order that they can be, fair, democratic and uncontested. 

Kozeta ZAVALANI, Ramazan DERVISHI

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2021 Kosovalindore.com · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress