PRANIMI I PROPOZIMIT EVROPIAN ËSHTË KOMPROMIS TJETËR I KOSOVË

Read Time:4 Minute, 56 Second

– Asociacioni njëetnik nuk duhet të krijohet pa njohje të pavarësisë edhe nëse Serbia e kallë Evropën

Nga MSc. Agim Aliçkaj

Pranimi i propozimit të Unionit Evropian të përkrahur nga Departamenti i Shtetit Amerikan, për “normalizim të marrëdhënieve” me Serbinë është një kompromis tjetër i dhimbshëm i Kosovës, pas planit të Ahtisarit dhe dhjetra marrëveshjeve të Brukselit, përfshirë edhe ato të targave dhe zgjedhjeve në veri të Kosovës.

Ky duhet të jetë kompromisi i fundit i Kosovës ndaj bashkësisë ndërkombëtare për hirë të paqes dhe sigurisë në Evropën Juglindore. Nëse ndërmjetësuesit dhe diplomatët perëndimorë nuk e çmojnë këtë, nuk e meritojnë respektin dhe bashkëpunimin e Kosovës.

Serbia kreu gjenocid ndaj shqiptarëve dhe lejohet të sillet si viktimë. Agresioni serb ndaj Kosovës po vazhdon pandërprerje. Ndermjetësuesit e lavdërojnë Vuçiqin edhe kur ai i refuzon dhe i nënçmon ata, apo kur vë kushte, ose bën kërcënime. Kosova kritikohet edhe kur e kërkon të drejtën e vet për të ekzistuar.

A mundet ndonjë njeri i mençur të na spjegojë pse duhet të bëhet Asociacioni serb, përveçse për t’ja bërë qejfin Vuçiqit dhe për ta ndihmuar të qëndrojë në pushtet. Një kriminel potencial i luftës i shpallur më heret non-grata nga Unioni Evropian, një nxënës i Milosheviqit dhe shërbëtor i Putinit. Perëndimit i duhet një despot dhe kriminel për ta kontrolluar shtetin e kriminalizuar serb, qoftë edhe në kurriz të Kosovës. Por, Kosova duhet të thotë MJAFT. Jo, në kurrizin tim.

Qeverisja aktuale Kurti-Osmani është duke bërë çmos për t’i përmirësuar gabimet katastrofale të qeverisjeve të mëparshme dhe për ta shpëtuar Kosovën nga shkatërrimi. Lëshimet e deritashme të qeverisë Kurti ishin të paevitueshme. Por çdo gjë e ka fundin.

Krijimi i asociacionit serb dhe çfarëdo lëshimi tjetër që e cenon sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës është tradhëti kombëtare. Nëse sakatohet shteti, nuk na duhet miqësia me askend.

Opozita e Kosovës ishte e dështuar në qeverisje, është e dështuar edhe sot. Nuk e kanë asnjë propozim konkret, si të veprohet me ndërkombëtarët dhe si të detyrohet Serbia për ta njohur Kosovën. Politika e tyre bazohet ekskluzivisht në kundërshtimin e vendimeve të qeverisë Kurti, edhe kur sjellja e tyre është në interes të Serbisë.

Shtrohet pyetja çka fiton Kosova konkretisht para ose krahas implementimit të marrëveshjes evropiane, përveç premtimeve dhe fjalëve të mira. A do ta njohin pesë shtetet e mbetura të Evropës? A do të inkuadrohet në NATO ? A do të pranohet në KE, BE dhe OKB ? Apo sëpaku, a mund të nënshkruhet me Amerikën një Pakt i mbrojtjes dhe ndërhyrjes së saj, në rast se Serbia e cënon sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës?

Përfundimisht, nëse Mediatorët dhe Diplomatët perëndimorë, nuk janë në gjendje të bëjnë presion të mjaftueshëm mbi Serbinë për ta pranuar planin e tyre të kompromisit, dialogu me Serbinë është i kotë. Kosova dhe kombi shqiptar duhet të

jenë gati të mbrohen me forcë nga agresioni serb. E vetmja mënyrë për të siguruar ekzistencën kombëtare që ka kuptim, mbetet bashkimi kombëtar shqiptar.

ACCEPTANCE OF THE EUROPEAN PROPOSAL IS KOSOVA’S ADDITIONAL COMPROMISE

– The mono-ethnic association should not be created even if Serbia burns Europe

By MSc. Agim Aliçkaj

The acceptance of the proposal of the European Union, supported by the US State Department, for “normalization of relations” with Serbia is another painful compromise of Kosova, after Ahtisaari’s plan and dozens of Brussels agreements, including those on license plates and elections in the north of Kosova.

This should be the last compromise of Kosova towards the international community for the sake of peace and security in Southeast Europe. If Western mediators and diplomats do not appreciate it, they do not deserve the respect and cooperation of Kosova.

Serbia committed genocide against Albanians and is allowed to act as a victim. The Serbian aggression against Kosova continues unabated. The mediators praise Vučić even when he rejects and belittles them, or when he sets conditions or makes threats. Kosova is criticized even when it defends its right to exist.

Can any wise person explain to us why the Serbian Association should be created, except to please Vučić and help him stay in power. A potential war criminal previously declared non-grata by the European Union, a student of Milosevic and servant of Putin. The West needs a despot and criminal to control the criminalized Serbian state, even at the expense of Kosova. But Kosova must say ENOUGH. Not on my back.

The current Kurti-Osmani administration is doing its best to correct the catastrophic mistakes of the previous governments and to save Kosova from destruction. The Kurti government’s concessions so far were inevitable. But everything has an end.

The creation of the Serbian association and any other concession that violates the sovereignty and territorial integrity of Kosova is national treason. If the country is crippled, we don’t need friendship with anyone.

The Kosova opposition was a failure in governance, it is still a failure today. They do not have any concrete proposal, how to deal with the internationals and how to force Serbia to recognize Kosova. Their policy is based exclusively on opposing the decisions of the Kurti government, even when their behavior is in the interest of Serbia.

The question arises what Kosova gains concretely before or during the implementation of the European agreement, apart from promises and nice words. Will the remaining five countries of Europe recognize it? Will it be included in NATO? Will it be accepted in EC, EU and UN? Or rather, can a Pact of its defense and intervention be signed with America, in case Serbia violates the sovereignty and territorial integrity of Kosova?

Ultimately, if Western Mediators and Diplomats are unable to put enough pressure on Serbia to accept their compromise plan, dialogue with Serbia is worthless. Kosova and the Albanian nation must be ready to defend themselves by

force from Serbian agression. The only way to ensure the national existence that makes sense, remains Albanian national unification.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Previous post Përfundon takimi trepalësh Kurti-Borrell-Lajçak-Vuçiq
Next post Presidenti i Serbisë Vuçiq: Për ne është me rëndësi formimi i Asociacionit