GJASHTË KUSHTET E KRYEMINISTRIT KURTI JANË TË ARSYESHME

Read Time:6 Minute, 27 Second
  • Kërcnimet e diplomatëve perëndimorë për të krijuar Asociacion të pastër etnik janë të padrejta, jodiplomatike, jodemokratike, të parealizueshme dhe të papranueshme për Kosovën.

Nga MSc. Agim Aliçkaj

Propozimi prej 6 pikash i kryeministrit Albin Kurti i paraqitur në Kuvendin e Kosovës për asociacionin e pastër etnik serb është i drejtë, i ndershëm, parimor dhe vizionar. Ju shërben interesave të Kosovës, Evropës dhe Amerikës. Do të ishte i mirë dhe për Serbinë sikur të ishte shtet normal. Serbia ka qenë dhe mbetet shtet shovinist, racist, fashist dhe hegjemonist. Komb i sëmurë me shumicë me urrejtje për shqiptarët dhe kombet e tjera për rreth.
Të gjitha pikat janë qenësore, por reciprociteti ka rëndësi të veçantë. Realisht, prej bisedimeve të Ahtisarit e deri sot, gabimi më i madh i Kosovës është lejimi i Serbisë të përzihet në punët e brendshme pa i konsideruar të drejtat e popullit shqiptar në Serbi. Për asociacion dhe të drejta minoritare duhet biseduar vetëm me minoritetin serb të Kosovës, në prezencën ndërkombëtare dhe askend tjetër. Në dialogun me Serbinë duhet të merren parasysh vetëm çështjet ndërmjet vendeve fqinje. Për çdo gjë tjetër vetëm me reciprocitet.
Ulurimat për më shumë të drejta për pakicën serbe janë të pabaza. Parimi i vetëvendosjes është bërë cirkus. Çdokush mund të kërkojë autonomi ose bashkim me një vend fqinj për çfarëdo arsye! Synimi i Serbisë është i qartë, të shkatërrojë Kosovën dhe të dominojë Ballkanin Perëndimor. Shëmtitë dhe kërkesat e Serbisë janë të pafundme. Iluzionet e diplomatëve perëndimorë janë tronditëse. Kërcnimet e tyre për ta krijuar Asociacion të pastër etnik janë të padrejta, jodiplomatike, jodemokratike, të parealizueshme dhe të papranueshme për Kosovën.
Në ditët e ardhshme presioni ndërkombëtar por edhe serb me trazira në veri mund të shtohet. Kryeministri Albin Kurti dhe presidentja Vjosa Osmani nuk kanë zgjidhje tjetër veçse t’i bëjnë ballë këtij presioni të padrejtë dhe joparimor. Njësitë speciale, policina dhe ushtrina të vëhen në gjëndje gadishmërie. Ata e kanë përkrahjen e popullit shumicë të Kosovës, Trojeve Etnike Shqiptare dhe më shumë se 90% të Mërgatës anë e kënd botës. Nëse lëshojnë pe do ta humbin mbështetjen e popullit por edhe respektin e atyre që janë duke iu bërë presion.
Diplomatët perëndimorë kanë synimet e tyre për interesa gjeopolitike, që ta nxjerrin Serbinë nga sfera e interesit ruse duke bërë lëshime në kurriz të Kosovës. Për ta është e rëndësishme vetëm që konflikti të mos eskalojë në një luftë të rrezikshme në Ballkan dhe Evropë. Atyre nuk ju interesojnë fare problemet me të cilat do të ballafaqohet Kosova me shekuj në të ardhmen dhe kush do ta kontrollojë Ujmanin apo Trepçën.
Zyrtarët ndërkombëtarë vijnë e shkojnë. Ka arsye për të shpresuar dhe besuar se kur të binden se Serbia nuk mund të dalë nga kthetrat e Rusisë, do të ndryshojnë qëndrimin e tyre të padrejtë, që bie ndesh me vlerat e tyre të shpallura me zell. Ata u vonuan shumë, Rusia arriti të hyjë dhe të kontrollojë Serbinë. Sigurisht, kjo nuk është në mendjen e sundimtarëve serbë, por edhe nëse duan, nuk mund të shkëputen nga Rusia. Në parim, diplomatët perëndimorë duhet të mbështesin të drejtën e Kosovës për të ekzistuar në mënyrë të pavarur dhe sovrane.
Qëndrimet e opozitës së Kosovës, qeverisë së Shqipërisë dhe përkrahësve të tyre në media janë të mjerueshme. Nuk është mirë që të shpallën ende tradhtarë, sepse ndoshta kthehen kah interesi i shtetit të tyre. Por kur shihen deklaratat dhe veprimet e tyre, nuk mund të mos krijohet përshtypja se ata po përpiqen për “bashkim” me Serbinë në vend që të kërkojnë bashkim me Shqipërinë, ndërkohë që kryeministri i vendit amë Edi Rama, synon bashkimin me Serbinë duke e nënshtruar Kosovën. Nëse vazhdojnë kështu, mund ta harrojnë ardhjen në pushtet për një kohë të gjatë.
Askush nuk mund ta shtypë vullnetin e popullit të Kosovës për demokraci, drejtësi, liri dhe pavarësi.
Familja, kombi dhe shteti, janë mbi të gjitha!

THE SIX CONDITIONS OF PRIME MINISTER KURTI ARE REASONABLE
– The threats of Western diplomats to create a pure ethnic Association are unfair, undiplomatic, undemocratic, unfeasible and unacceptable for Kosova.

By MSc. Agim Aliçkaj

The 6-point proposal of Prime Minister Albin Kurti presented to the Assembly of Kosova for the pure Serbian ethnic association is fair, honest, principled and visionary. It serves the interests of Kosova, Europe and America. It would be good for Serbia as well if it were a normal country. Serbia has been and remains a chauvinist, racist, fascist and hegemonic state. A nation sick with hatred for Albanians and surrounding nations.
All points are essential, but reciprocity is of particular importance. In reality, from Ahtisaari’s talks until today, Kosovo’s biggest mistake was allowing Serbia to interfere in internal affairs without considering the rights of the Albanian people in Serbia. Association and minority rights should be discussed only with the Serbian minority of Kosova, in the international presence and with no one else. In the dialogue with Serbia, only issues between neighboring countries should be considered. For everything else only with reciprocity.
The wild cries for more rights for the Serbian minority in Kosova are baseless. The principle of self-determination has become a circus. Anyone can ask for autonomy or union with a neighboring country for any reason. Serbia’s intention is clear, to destroy Kosova and dominate the Western Balkans. The evils and demands of Serbia are endless. The illusions of Western diplomats are shocking. Their threats to create a pure ethnic Association are unfair, undiplomatic, undemocratic, unfeasible and unacceptable for Kosova.
In the coming days, international and Serbian pressure with possible unrest in the north may increase. Prime Minister Albin Kurti and President Vjosa Osmani have no choice but to resist this unjust and unprincipled pressure. Special units, the police and the army should be put on alert. They have the support of the majority of the people of Kosova, the Albanian Ethnic Territories and more than 90% of Diaspora around the world. If they submit to pressure, they will lose the support of the people but also the respect of those who are pressuring them.
Western diplomats have their own goals for geopolitical interests, to remove Serbia from the sphere of Russian interest by making concessions at the expense of Kosova. For them, it is only important that the conflict does not escalate into a dangerous war in the Balkans and Europe. They are not at all interested in the problems that Kosova will face in the centuries to come and who will control Ujman or Trepça.
International officials come and go. There is reason to hope and believe that when they are convinced that Serbia cannot get out of Russia’s clutches, they will change their unjust attitude, which contradicts their zealously proclaimed values. They were too late, Russia managed to enter and control Serbia. Of course, it is not in the minds of the Serbian rulers, but even if they want to, they cannot break away from Russia. In principle, Western diplomats should support Kosova’s right to exist independently and sovereignly.
The attitudes of the opposition of Kosova, the government of Albania and their supporters in the media are deplorable. It is not good to declare them traitors yet, because they may turn towards the interest of their own state. But when one sees their statements and actions, one cannot help but get the impression that they are trying for “unification” with Serbia instead of seeking union with Albania, while the prime minister of the mother country Edi Rama, is aiming for union with Serbia by subjugating Kosova. If they continue like this, they may forget about coming to power for a long time.
No one can suppress the will of the people of Kosova for justice, democracy, freedom, and independence.
Family, nation and country are above all!

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Previous post Ekipet e FSK-së nxjerrin të gjallë edhe nënën e fëmijës dy vjeçar
Next post Shoqëria civile në Serbi: Kosova është kusht për hyrje në BE